<< Главная страница

ВЛАСНI IМЕННИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2589


ВЛАСНI IМЕННИКИ — служать для iндивiдуалiзацiï, позначення ок-ремих осiб чи предметiв, видiлених з ряду однорiдних: Петро, Десна, Сiрко (кличка собаки). Вивченням власних iмен займається спе- цiальна мовознавча дисциплiна ономастика (гр. onomastike (techne) — мистецтво давати iмена). Отже, iменник належить до розряду влас- них назв за умови виконання ним ономастичноï функцiï. Ономастика обєднує вужчi галузi вiдповiдно до тих обєктiв, яким притаманнi власнi iмена. Топонiмiка (гр. topos- мiсце, опута-iмя, назва) вивчає назви географiчних обєктiв, антропонiмiка (гр. anthropos — людина, опута — iм'я) — iмена людей, зоонiмiка (гр. zoon — тварина, опута — iмя) — клички тварин, астронiмiка (гр. astpon — зiрка, опута — iмя) — назви небесних тiл та iн. Кожна з цих галузей також подiляється на окремi складники. Так, у складi топонiмiки видiляють: гiдронiмiку — назви водних обєктiв (Днiпро, Дунай, Прут), ойконiмiю — назви населених пунктiв (Киïв, Харкiв) та iн.

ВЛАСНI IМЕННИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2589


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация