<< Главная страница

Вигуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2572


ВИГУКИ — незмiнна частина мови, що не має номiнативноï функцiï i служить для безпосереднього вираження емоцiй та волевиявлень. За значенням вигуки подiляються на емоцiйнi й iмперативнi. Емоцiйнi вигуки виражають рiзноманiтнi почуття або iнтелектуально- емоцiйний стан мовця; ой, ох, ай, а, ого. Iмперативнi виражають волевиявлення (команди, накази, заборо-ни, прохання, заклики, вимоги тощо): люлi-люлi, алло, тс, чш, гайда, киць-киць.
Вiд iнших частин мови вигуки вiдрiзняються такими особливостя-ми: позбавленi номiнативноï функцiï, незмiннi, морфологiчно нечленiвнi, не мають граматичних значень i граматичних категорiй, не бувають членами речення; основним засобом вираження значення у вигукiв служить iнтонацiя, допомiжним — мiмiка i жести. За структурою вигуки дiляться на первiснi (ой, ага, ого, ах, ха) i похiднi (утворенi iнтер'єктивацiєю, тобто переходом iнших частин мови у вигуки: Непе! Подумаєш! Куди там! Та ти що! Крий боже! Серед вигукiв є певна частина iншомовних (ура, алло, караул, полундра). У складi вигукiв вiдбуваються рiзнi фонетичнi процеси (випадання звукiв: тш — тиша замiна звукiв (цоб, цабе — к собi). Пiд впливом повнозначних слiв вигуки можуть набувати кличноï форми (гулю-гулю, косю-косю), сполучатися з дiєслiвними афiксами (цить+те, геть+те), набувати афiксiв зменшеностi (тасеньки-тасi- тасi; цiпоньки-цiп-цiп), серед вигукiв трапляються редуплiкованi форми (гай-гай, хе-хе, кутю- кутю), спостерiгаються явища пере- розкладу (рюх-рюх-хрю-хрю). Вiд вигукових коренiв утворюються рiзнi повнозначнi частини мови (ахання, хiхоньки, гойний, охати, хiхiка-ти). Первиннi вигуки можуть утворювати нечленувальнi речення (Ура! Алло! Бiс!). Вигуки — це слова людськоï мови. Вiд вигукiв слiд вiдрiзняти вербоïди, або так званi вигуковi дiєслова (бух, скiк, стриб, хап, трах, шмиг, на), що функцiонують як присудки; вiд вигукiв слiд вiдрiзняти звуконаслiдувальнi слова — слова, за допомогою яких вiдтворюють шуми рiзних предметiв i явищ природи, звуковi сигнали тварин, механiзмiв (тiк-так, гае-гав, кукурiку, шушу-шу), а також фiзiологiчнi прояви людини (апчхи, ха-ха-ха).Звуконаслiдування не виражають нi емоцiй, нi волевиявлення.

Вигуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2572


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация