<< Главная страница

ВIДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2693


ВIДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ Вiдокремлення узгоджених означень Узгодженi означення вiдокремлюються, якщо:
1) означення стосується особового займенника (який iнодi може
бути пропущений): Гордий i волелюбний, вiн нагадував сокола(А.
Шиян); Вона, завзята. Усi квiтки зеленi перевершить» (М.
Рильський);
2) означення поширене (дiєприкметник чи дiєприкметниковий
зворот) i стоïть пiсля означуваного слова: Iшли межи стiн,
грубо зложених з сiрого каменю, вишитих блiдими перами папоротi (М.
Коцюбинський);
3) вони стоять пiсля означуваного слова, перед яким є означення:
«Гзла земля, бита крилами вiтру, безнадiйно сiрiла пiд олив'я-
ним небом (М. Коцюбинський);
4) означення має додаткове обставинне значення (вказує на
причину дiï): Тепер Остап, скривджений i цькований, мусив
кинути рiдний край» (М. Коцюбинський). Примiтка: Вiд означення
треба вiдрiзняти виражений дiєприкметником або прикметником
присудок, який нiколи не вiдокремлюється: Вона всмiхнена. а
вiн сумний, нахмурений»(П. Мартович). Не вiдокремлюються
означення, якщо:
5) вони вiдносяться до неособового займенника: Цими вишитими червоним i
чорним рушниками ми вiтаємо гостей;
6) вони стоять перед означуваним словом, вираженим дiє-
прикметниковим або прикметниковим зворотом, який не має
обставинного значення: Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних
трав (П. Панч). Вiдокремлення неузгоджених означень Неузгодженi
означення, як правило, не вiдокремлюються: Настала осiнь (яка?) з
вiтрами холодними, з дощами дрiбними» (Леся Украïнка). Але
є випадки, коли таке вiдокремлення обовязкове, особливо тодi,
якщо мовець хоче пiдкреслити ïхню важливiсть уреченнi,
наприклад: Кремезнi козаки, в одних кольорових сорочках, чистили
коней (М. Коцюбинський).

ВIДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2693


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация