<< Главная страница

ВIДОКРЕМЛЕНА ОБСТАВИНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2689


ВIДОКРЕМЛЕНА ОБСТАВИНА. Обставини, видiленi для пiдсилення ïх смисловоï ролi, називаються вiдокремленими. У вимовi вони видiляються iнтонацiєю, а на письмi комами:
1. Обставини, вираженi одиничними дiєприслiвниками й
дiєприслiвниковими зворотами, звичайно вiдокремлюються: На
кладцi, обнявшись, стояли двi дiвчини i, забувши про все на свiтi,
виводили стару сумовиту пiсню» (М. Стельмах);
2. Обставини, вираженi iменниками з прийменниками, переважно звороти,
якi починаються словами у звязку з~ залежно вiд, на вiдмiну вiд,
завдяки, внаслiдок, за браком, на випадок, всупереч: За браком часу
до замку не заïжджали.
Однак такi обставини за бажанням мовця можуть i не вiдокрем-люватися: Полiтичнi оглядачi пишуть про жарку» зиму у багатьох краïнах Заходу всупереч повiдомленням синоптикiв» (3 газ.). Обов'язково вiдокремлюються обставини з прийменниками незважаючи на, починаючи з (якi подiбнi до дiєприслiвникiв): Та сказано йому, що князь приймає, почавши од дванадцятоï години (I. Нечуй-Левицький).
3. Обставина, виражена одиничним дiєприслiвником або
дiєприслiвниковим зворотом з порiвняльними сполучниками мов,
немов, начебто, неначе, нiби, нiбито: Наче повторюючи Мартиновi
слова, гетьман задумливо мовив… (Н. Рибак). Не
видiляється комами обставина, виражена дiєприслiвником,
фразеологiчними зворотами, якщо вони виражають спосiб дiï i за
значенням близькi до прислiвника:
4) Я був молодий, здоровий: мiг працювати не втомившись (О. Довженко);
5) Вона не звикла сидiти склавши руки. Див. також ВIДОКРЕМЛЕНI ЧЛЕНИ
РЕЧЕННЯ.

ВIДОКРЕМЛЕНА ОБСТАВИНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2689


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация