<< Главная страница

ВАРIАНТНIСТЬ НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2905


ВАРIАНТНIСТЬ НОРМИ визначається й обмежується системою мови. Варiантом називають видозмiну або рiзновид мовноï одиницi: фонеми, морфеми, слова тощо. Довiльне вживання не органiчних для мовноï системи варiантних елементiв є не порушенням норми, а порушенням мовноï системи, наприклад, неправильне утворювання особових дiєслiв: полять, мелять, колять, боряться, ходiмте замiсть полють, мелють, колють, борються, ходiм. Питання норми пов'язуються з iснуванням у мовi не одного, а кiлькох однозначних, паралельних елементiв вираження, що перебувають в опозицiï до iнших однорiдних елементiв ïï системи (легень i легенiв). Найбiльше умов для iндивiдуального вибору у використаннi мов-ноï норми є там, де iснують синонiмiчнi, дублетнi засоби висловлен-ня, наприклад: у фонетицi (вiльний-вольний, у лiсi-в лiсi, зiпрiти- зопрiти)', морфологiï (робiтниковi, розумовi — робiтнику, розуму; баб — бабiв, гостями — гiстьми), словотвiрнi (бурякiвник- буряковод), у синтаксисi (паралельнi форми прямого додатка iменникiв на означення iстот у Зн. вiдмiнку множини, пасу овець — пасу вiвцi) та особливо у лексицi i фразеологiï. Варiанти завжди є перехiдною ланкою вiд староï норми до новоï, вони дають змогу побачити спiвiснування староï й новоï норми, допомагають звикнути до новоï форми, роблять змiну норми менш вiдчутною i болiсною. Один iз дублетних варiантiв може з часом виходити з ужитку, переходити в розряд архаïчних. Наприклад, слово вугiлля мало наголос на першому складi у XIX ст., а сучаснi словники фiксують два наголоси: вугiлля i вугiлля, хоча останнє виходить з ужитку. Отже, поряд з варiантами, що допускаються нормою, iснує багато таких, якi є вiдхиленням вiд рекомендованоï норми i вважаються мовними помилками.

ВАРIАНТНIСТЬ НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2905


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация