<< Главная страница

Узгодження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2888


УЗГОДЖЕННЯ — це такий вид пiдрядного прислiвного звязку, при якому форми роду, числа i вiдмiнка пiдпорядкованого слова уподiбнюються формам роду, числа i вiдмiнка головного слова i передають власне означальне значення: зелена трава, свiжий хлiб. За своïм виявом узгодження буває повним i неповним. Повним вважається таке узгодження, при якому залежне слово узгоджується
з головним у формах роду, числа i вiдмiнка: мiй зошит; згадана пiсня. Неповним є таке узгодження, при якому залежне слово не узгоджуєть-
ся з головним в однiй зi своïх форм: широкi долини (вiдсутнє узгод-ження в родi). У сучаснiй украïнськiй мовi реалiзується також смислове, умов- но-граматичне та асоцiативно-граматичне узгодження. Смислове узгодження наявне при так званих iменниках подвiйного роду, коли залежне слово вказує на реальну стать особи: наш листоноша — наша листоноша; цей сирота — ця сирота. Умовно- граматичне узгодження виявляється у випадках, коли пев-не слово набуває iменникових ознак (субстантивується):
журливе кру-кру; голосне ура. Асоцiативно-граматичне узгодження наявне при поєднаннi при-кметникових форм з незмiнними словами, абревiатурами, власними назвами тощо. В цьому разi вони узгоджуються з тими загальними поняттями, до яких цi незмiннi слова належать':
американська Нью-Йорк геральд трибюн (мається на увазi американська газета).

Узгодження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2888


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация