<< Главная страница

УПОДIБНЕННЯ ЗВУКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2420


УПОДIБНЕННЯ ЗВУКIВ. Уподiбнення, або асимiляцiя (вiд лат. аББiтiïаIiо — уподiбнення), — це змiна звукiв у потоцi мовлення пiд ппливом наступного чи попереднього звука. Вимова одного звука 23
пристосовується до вимови iншого, сусiднього з ним, внаслiдок чого виникає уподiбнення за якоюсь ознакою. Iснує декiлька видiв уподiбнення Уподiбнення за дзвiнкiстю полягає в тому, що попереднiй глухий звук вимовляється дзвiнко перед наступним дзвiнким: просьба [прбз'ба], вокзал [воґзал], боротьба [бород'ба], ось де [оз'де]. Уподiбнення за глухiстю полягає в тому, що попереднiй дзвiнкий звук пiд впливом наступного глухого оглушується: легко [лёхко], вогкий [вохкий], нiгтi [н'iхУi], кiгтi [кiхт'i], з тобою [с тобойу], зцiдити [сц'iдити]. У деяких словах уподiбнення за глухiстю закрiплене на письмi. Перед лiтерами на позначення глухих к, п, т, ф, х завжди пишеться префiкс с-: спитати, стиснути, схопити, скипiти, сфотографувати. Уподiбнення свистячих до шиплячих або шиплячих до свистячих полягає в тому, що звуки зливаються або дуже наближаються один до одного у вимовi: безшумний [бешшумний], з джерела [жджерела], рiчцi [р'iцц'i], смiєшся [смiйес'с'а]. Уподiбнення за мякiстю — це змiна твердого звука на мякий перед наступним мяким: у казцi [у каз'ц'i], пiсня [пiс'н'а], до кiнця [до к'iн'ц'а], днювати [д'н'увати]. В украïнськiй мовi iснує i явище, протилежне уподiбненню, — роз-подiбнення. або дисимiляцiя (вiд лат. ЛввiтШв — несхожий). Це явище полягає в замiнi одного з однакових звукiв на iнший. Так, сучасне слово срiбло виникло iз давнього срiбро. У цьому словi один з двох приголосних [р] замiнюється на [л]. Слово рицар має синонiм лицар, у якому вiдбулися подiбнi процеси.

УПОДIБНЕННЯ ЗВУКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2420


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация