<< Главная страница

ТИПИ РЕЧЕНЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2882


ТИПИ РЕЧЕНЬ. Видiляють кiлька типiв речення на пiдставi рiзних класифiкацiйних ознак:
1. За метою висловлювання: розповiдне, питальне, спонукальне: а)
Дiялось се в тридцятих роках минулого столiття» (М.
Коцюбинський); б) Я думаю: чому менi так хороше? (О. Довженко);
в) Пiдiйдiть до берега. Подумайте. Станьте на пiсочку коло самоï води, лiвою рукою торкнiться води (О. Довженко).
2. За емоцiйним забарвленням: окличне, неокличне: а) О, скiльки є
могил, де спить життя козаче!» (Л. Глiбов); б) Вечорiє.
Вечiр. Сонце сховалося в хмарах (О. Довженко). Примiтка: Речення за
емоцiйним забарвленням можуть бути роз-повiдними, питальними або
спонукальними: А це ми на зайцiв! Переказували, що бiля Бiлоï
Церкви заєць сошу перестрибнув!(О. Вишня).
3. За вiдношенням до реальноï дiйсностi: стверджувальне i
заперечне: а) Сосюра-поет людського серця(М. Рильський); б) Нi, вже
не швидко ти дiждеш, щоб я пiшов на поле» (П. Мирний).
4. За структурою: просте, складне: а) Долиною вiтер вiє (У.
Самчук); б) Коли я смуток свiй на струни клала, зявлялась зграя
красних мрiй, веселкою моя надiя грала, далеко линув думок легкий
рiй»(Леся Украïнка).
5. За нормативнiстю синтаксичноï структури членоване, нечлено-
ване: а) Хто може випити Днiпро, хто властен виплескати море? (М.
Рильський); б) На майданi пил спадає. Замовкає
рiч… Вечiр. Нiч» (Г. Тичина).
6. За характером головних членiв речення: двоскладне, односкладне (означено-
особове, узагальнено-особове, неозначено-особове, безособове,
iнфiнiтивне, називне) (див. ОЗНАЧЕНО- ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, НЕОЗНАЧЕНО-
ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, IНФIНIТИВНЕ РЕЧЕННЯ, НАЗИВНЕ
РЕЧЕННЯ): На липах зявилося свiже, молоде, пахуче листя» (В.
Собко). Дивишся й не надивишся, дишеш i не надишешся тим частим,
гарячим та пахучим повiтрям»(i. Нечуй-Левицький). Гiрко
заробиш, солодко з'ïси(Нар. тв.) I смеркає, i
свiтає… (Т. Шевченко). Треба дiяти i не зволiкаючи»
(О. Довженко). Провесна (I. Вiльде).
7. За наявнiстю/вiдсутнiстю другорядних членiв речення: поши-рене,
непоширене: а) Непорушно стоять дерева, загорненi в сутiнь, рясно
вкритi краплистою росою» (М. Коцюбинський); б) А народ жив (М.
Рильський).
8. За наявнiстю/вiдсутнiстю необхiдних членiв речення: повне, неповне:
а) Люблю дивитися на Днiпро з його стрiмких, високих круч (В.
Сосюра); б) Чи чуєш ти, Катерино? Бiжи зустрiчати! Уже
прийшов, бiжи! Швидше в хату! (Т. Шевченко)
9. За наявнiстю/вiдсутнiстю ускладнення: а) *На Зеленi свята Гчат
повернувся (У. Самчук); б) Вiктор глянув на батька, на його довгi
вуса, на примруженi очi (ïх так мружив тiльки тато), i серце
огорнуло тепло i нiжнiсть» (О. Донченко).

ТИПИ РЕЧЕНЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2882


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация