<< Главная страница

СТУПЕНI ПОРIВНЯННЯ ЯКIСНИХ ПРИКМЕТНИКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2657


СТУПЕНI ПОРIВНЯННЯ ЯКIСНИХ ПРИКМЕТНИКIВ. Для вираження ступеня вияву ознаки у порiвнюваних предметах якiснi прикметники можуть утворювати ступенi порiвняння: вищий i найвищий. Вищий ступiнь указує на те, що якiсть властива цьому предмету бiльшою чи меншою мiрою, нiж iншому предмету, або цьому ж предмету ранiше чи у майбутньому, пор.:
Сьогоднi Катерина здавалася веселiшою. На батькiвщинi i дерева зеленiшi. Вищий ступiнь порiвняння має просту i складену форми. Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфiксiв -ш- або -iш-, якi додаються до неступеньованоï форми якi-сного прикметника: сильний — сильнiший, жовтий — жовтiший, новий — новiший, тонкий — тонший, дешевий — дешевший. Творення вищого ступеня за допомогою рiзних суфiксiв може бути повязане з рiзним значенням: поганий — гiрший (вчинок), гiркий — гiркiший (перець), рiдкий- рiдший (випадок), рiдкiший (борщ). При твореннi вищого ступеня можуть вiдбуватися рiзнi фонетичнi процеси: високий- вищий, низький-нижчий, товстий — товщий, дорогий — дорожчий. Складена форма вищого ступеня твориться за допомогою слiв бiльш або менш, якi додаються до неступеньованоï форми (тобто аналiтично): сильний-бiльш (менш) сильний, жовтий-бiльш (менш) жовтий, новий — бiльш (менш) новий. Найвищий ступiнь порiвняння вказує, що в певному предметi якiсть виражена найбiльшою або найменшою мiрою: Заповiт можна вважати найвизначнiшим твором Тараса Шевченка; Найбiльш повною була вiдповiдь Петра. Найвищий ступiнь порiвняння якiсних прикметникiв має три фор-ми: просту, складну i складену. Проста форма найвищого ступеня утворюється за допомогою префiкса най-, який додається до форми вищого ступеня, пор.: сильний — сильнiший — найсильнiший, жовтий — жовтiший — най- жовтiший, новий — новiший — найновiший, тонкий-тонший-най- тонший, дешевий — дешевший — найдешевший. Складна форма найвищого ступеня утворюється додаванням часток як або що до простоï форми найвищого ступеня: якнайновiший, щонайтонший, якнайдешевший. Складена форма найвищого ступеня утворюється за допомогою слiв найбiльш, найменш, що додаються до неступеньованоï форми прикметника: сильний- найбiльш (найменш) сильний, новий-найбiльш (найменш) новий, дешевий- найбiльш (найменш) дешевий та iн.

СТУПЕНI ПОРIВНЯННЯ ЯКIСНИХ ПРИКМЕТНИКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2657


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация