<< Главная страница

СТАН ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2655


СТАН ДIСЛОВА — граматична категорiя, яка виражає вiдношення дiï до суб'єкта та обєкта. Стан дiєслова визначається роллю пiдмета у реченнi. Чи вiн сам виконує дiю (Учитель писав приклади на дошцi), чи з ним щось роблять (Будинок будується справжнiми майстрами), чи вiн зацiкавлений у дiï (Хлопчина iз задоволенням купався в морi). Залежно вiд цього видiляється активний (суб'єкт сам виконує дiю), пасивний (пiдмет пiдлягає впливу) та зворотно-середнiй (утворюється шляхом додавання до перехiдного дiєслова частки -ся, внаслiдок чого дiя повертається до самого субєкта, зосереджується в ньому: хвилювати (будь-кого) — хвилюватися (самому)) стани. Категорiя стану дiєслова виражається у формах дiєслова (морфо- лого-семантичний рiвень) i в рiзновидах дiєслiвного керування (син-таксичний рiвень). Морфологiчним засобом вираження рiзних вiдно-шень дiï до субєкта та обєкта в украïнськiй мовi може виступати ча-стка -ся, що здебiльшого позначається постфiксом, бо стоïть пiсля закiнчення. У силу того, що цi вiдношення можуть передаватися через рiзно- види дiєслiвного керування, категорiя стану тiсно повязана з катего- рiєю дiєслiвноï перехiдностi/неперехiдностi. Мовознавцi не прийшли до остаточного вирiшення проблеми характеру зв'язку мiж цими ка-тегорiями, тому визначення стану дiєслова залишається дуже про-блематичним питанням у сучаснiй украïнськiй мовi. Поширеною є думка, що категорiя стану охоплює лише перехiднi дiєслова та спiввiдноснi з ними неперехiднi, якi утворилися за допо- могою частки -ся. Усi iншi неперехiднi дiєслова перебувають поза станами.

СТАН ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2655


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация