<< Главная страница

СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2562


СПОСIБ ТВОРЕННЯ — це шлях, прийом утворення нових слiв. Це дiя, якою твiрна база перетворюється в похiдне. Спосiб творення дає найзагальнiшу вiдповiдь на питання, як утворюються слова. Способи словотворення розрiзняються за такими ознаками:
1) вид словотворчих засобiв;
2) кiлькiсть словотворчих засобiв;
3) характер елементiв твiрноï бази;
4) кiлькiсть елементiв у твiрнiй базi. Якщо слово утворюється за
допомогою префiксiв, кажуть, що це префiксальне словотворення (весна-
провесна)', якщо за допомогою суфiксiв — суфiксальне (весна
— веснянка). Якщо твiрна база складається з двох
повнозначних слiв, виникають складнi слова, а спосiб ïх
творення буде складання (лiсостеп, краєвид) або лексико-синтак-
сичний (вiчнозелений, швидкорозчинний). В сучаснiй украïнськiй
мовi розрiзняють чотири основних способи творення слiв:
морфологiчний, лексико-семантичний, лексико-синтак- сичний, морфолого-
синтаксичний.

СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2562


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация