<< Главная страница

СловозмIна orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2649


СЛОВОЗМIНА — процес, який полягає у приєднаннi до слова афiксальних елементiв (закiнчення), тобто утворення всiх його сло- воформ й усiх його аналiтичних форм. Цi форми виражають певнi граматичнi категорiï та вiдношення. При словозмiнi значення слова (лексеми) не змiнюється (тобто ми говоримо про одне i те ж слово у рiзних граматичних формах), на вiдмiну вiд словотворення, де вiд одного слова утворюються iншi, вiдмiннi вiд цього слова: лiс — лiсок; хата — хатина, хатинка та iн. Словозмiна в окремих частинах мови є змiною за кiлькома гра-матичними категорiями, якi є для цiєï мови словозмiнними або фор-мотворчими, пор.: категорiя вiдмiнка i числа iменникiв (книжка, книж-ки, книжцi… книжки, книжок, книжкам), категорiя особи та числа дiєслiв (читаю, читаєш, читає, читаємо, читаєте, читають). Типи словозмiни iменникiв називаються вiдмiнами, а дiєслiв — дiєвiдмiнами. Межа мiж словозмiною та словотворенням не є абсолютно ви-значеною, чiткою. Наприклад, для словянських мов надзвичайно актуальним є питання про утворення форм доконаного i недокона- ного виду дiєслова. Лiнгвiсти не можуть остаточно прийти до єди-ного погляду: чи вважати видовi пари типу казати — розказати, бачити — побачити, розвеселяти — розвеселити рiзними дiєсловами, чи формами одного дiєслова. Ученi- лiнгвiсти видiляють також бiльш вузький тип словозмiни — морфологiчну словозмiну. Це такий тип словозмiни, коли ïï засоби перебувають у межах самого слова. Морфологiчна словозмiна розвинута у словянських мовах, латинi, санскритi, дуже слабко виявляється в англiйськiй мовi.

СловозмIна orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2649


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация