<< Главная страница

СЛОВОТВОРЧI ЗАСОБИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2560


СЛОВОТВОРЧI ЗАСОБИ — це матерiальнi елементи, за допомогою яких утворюються новi слова Словотворчими засобами можуть бути всi службовi морфи: префiкси, суфiкси, постфiкси, флексiï, iнтерфiкси. Словотворчi засоби дiляться на основнi i допомiжнi. Основнi словотворчi засоби утворюють новi слова без участi iнших, тобто мо-
жуть виступати єдиним при утвореннi нового слова: вiтер — вiтряк, вступити — вступитися, бути — забути, жати — жнець. Допог>чл. словотворчi засоби — це супровiднi змiни в структурi похiдного слова: гання звукiв (рука — ручний), усiчення твiрноï
основи (вiнок-вiнець), накладання морфiв (таксi-таксист), змiна системи закiнчень вiдмiнкових слiв (зброя, зброï, зброю… — зброяр, зброяра, зброяревi…), приєднання до словотвiрного суфiкса iнфiнiтивного суфiкса -ти (синiй — синiти, бiлий — бiлити). Словотворчi засоби називають ще формантами, дериваторами.

СЛОВОТВОРЧI ЗАСОБИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2560


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация