<< Главная страница

СЛОВОТВIРНА МОДЕЛЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2544


СЛОВОТВIРНА МОДЕЛЬ — це конкретнi морфонологiчнi особливостi (тобто фонологiчнi змiни на стику морфiв) утворення слiв одного словотвiрного типу. Це схема, яка характеризується морфонологiчними вiдмiнностями, що супроводжують деривацiйний акт. Словотвiрна модель повязана iз словотвiрним типом. Модель так вiдноситься до типу, як видове поняття до родового. У межах словотвiрного типу можна видiлити ряд моделей. Наприклад, збiрнi iменники з суфiксом -ств- в сучаснiй украïнськiй мовi утворюються за такими моделями:
1) без змiн в основi: учитель — учительство',
2) iз ствердiнням кiнцевоï приголосноï основи i випаданням
початковоï фонеми с вiд приєднуваного суфiкса: молодець
— молодецтво;
3) з вiдпаданням кiнцевоï приголосноï твiрноï основи:
товариш — товариство;
4) з чергуванням к, ч з ц i випаданням вiд суфiкса -ств-
початковоï фонеми с: юнак-юнацтво, козак- козацтво;
5) з усiченням твiрноï основи: боярин — боярство.

СЛОВОТВIРНА МОДЕЛЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2544


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация