<< Главная страница

СловотвIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2542


СЛОВОТВIР -1. Утворення (деривацiя) похiдних слiв (деривативiв) вiд спiльнокореневих слiв i встановлення внаслiдок цього формально- смислового спiввiдношення мiж дериватом i його твiрною базою: лiс- лiсний; учитель — учителька.
2. Роздiл мовознавства, який вивчає словотвiрнi вiдношення в
мовi, в першу чергу формальноï i смисловоï похiдностi (те
саме, що i дери- ватологiя). У процесi словотвiрного аналiзу
встановлюється рiвень по-хiдностi слова, визначається
його словотвiрна база, виявляється структура слова, спосiб
словотворення i словотвiрне значення. Слiд розрiзняти сучасний
(синхронний) та iсторичний (дiахронний) словотвiр
украïнськоï мови. Iсторичний словотвiр пов'язаний з
етимологiєю (наукою про походження слiв) i вивчає, як
з'явилось слово у 44
мовi, коли i внаслiдок яких процесiв воно утворилося, як розвивалась, видозмiнювалась його словотвiрна структура. Синхронний словотвiр спирається на цiлком простежуванi вiдношення мiж словами i не враховує етимологiчних зв'язкiв, що втратилися в ходi розвитку мови. В дiахронному планi слово забути похiдне вiд бути, але в сучаснiй мовi вони не сприймаються як спiльнокореневi, оскiльки смисловi зв'язки мiж ними уже втраченi (пор. бути — iснувати i забути — перестати памятати).

СловотвIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2542


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация