<< Главная страница

Словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2871


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ — синтаксична одиниця украïнськоï мови, що створюється поєднанням двох або бiльше повнозначних слiв, з яких одне виступає головним, а друге залежним. Словосполученню притаманний ряд визначальних ознак:
1) це поєднання двох i бiльше повнозначних слiв;
2) поєднуються слова пiдрядним прислiвним звязком;
3) поєднуванi слова називають одне поняття;
4) словосполучення виконує функцiю називання (пор. основна
функцiя речення — функцiя спiлкування);
5) словосполучення є будiвельним матерiалом речення: хлiбнi ниви
(ниви — головне (стрижневе) слово, хлiбнi — залежне, до
нього ставиться питання якi?). В украïнськiй лiнгвiстицi
iснує кiлька пiдходiв до визначення сло-восполучення. Для
одних лiнгвiстiв словосполучення — це поєднання двох i
бiльше повнозначних слiв на основi будь-якого синтаксичного звязку
— сурядного, предикативного, пiдрядного тощо (пор.: Л. Блум-
фiльд вважав словосполученням навiть поєднання повнозначного
слова з неповнозначим: на березi; у лiсi): день i нiч; хлопчик
спить; малювати картини. Для iнших словосполученням є
поєднання тiльки двох i бiльше повнозначних слiв на пiдставi
пiдрядного прислiвного синтаксичного зв'язку. Поширенiшим i
загальноприйнятим є тлумачення словосполучення як
цiлiсноï номiнативноï одиницi, складники якоï
поєднуються мiж собою тiльки пiдрядним звязком.
Словосполучення вiдрiзняється вiд слова
6) будовою — два i бiльше повнозначних слiв, ïх рiзнооформ-
ленiсть;
7) контекстом — мiнiмальний контекст для слова-словосполучен-ня,
для словосполучення — речення;
8) ознакою вiдтворюваностi — слово береться з мови i тому
вiдтворюється, словосполучення вiльно твориться з метою
витворення розчленованоï назви: звитяга молодих; учитель
школи.
За будовою словосполучення подiляються на:
9) простi (складаються з двох слiв: красива дiвчина),
10) складнi (з трьох i бiльше повнозначних слiв з одним головним: двiчi
повторити прохання):
11) комбiнованi (складаються з двох або бiльше словосполучень, якi
легко вичленовуються зi складу комбiнованого: знайома з дитинства
пiсня — знайома пiсня + знайома з дитинства). За
морфологiчним вираженням головного слова словосполучення
подiляються на:
12) iменниковi (мамина пiсня)]
13) прикметниковi (надзвичайно вродливий)]
14) дiєслiвнi (розповiдати казку)]
15) прислiвниковi (дуже швидко)]
16) числiвниковi (пять хлопцiв)]
17) займенниковi (кожен з нас). За семантичними вiдношеннями
словосполучення подiляються на:
18) атрибутивнi, залежний компонент на рiвнi речення виступає озна-
‘И I ченням (цiкава книжка)]
19) обєктнi (зустрiти друга)]
3) обставиннi (iти додому).
За ступенем синтаксичноï злитостi словосполучення подiляються на:
20) синтаксично вiльнi (кожен компонент словосполучення виступає
самостiйним членом речення:
вчити вiрш; писати листа; говорити впевнено);
21) синтаксично нечленованi (все словосполучення виступає одним
членом речення: метр шовку; два хлопцi; iнколи статус такого
словосполучення можна пiзнати тiльки на рiвнi речення: Червоний
колiр — колiр кохання, де червоний колiр виступає
пiдметом i в силу цього є нечленованим словосполученням).

Словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2871


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация