<< Главная страница

Слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2392


СЛОВО — це найважливiша номiнативна одиниця мови. Слово — найменша самостiйна одиниця мови, що складається iз граматично оформленого звукового комплексу фонем, за яким суспiльною практикою закрiплене певне звучання i якому властива вiдтворюванiсть у процесi мовлення. Ознаки слова:
1. Кожне слово має фонетичну оформленiсть. Воно складається
з однiєï фонеми або комплексу фонем.
2. Слова мають певне значення. Звукова оформленiсть слова — це
йсо зовнiшня сторона, яка є формою слова. Його значення
— внутрiшня сторона, означає змiст. З Слова-це-,
дооформленi одиницi. Не можна вставити у слово ще одне слово.
Винятками є заперечнi займенники, якi у непрямих вiдмiнках
можуть роздiлятися прийменниками {нiхто -нi у кого, нi з ким).
3. Слова мають один основний наголос.
4. Кожне слово належить до якоïсь частини мови i має
граматичну оформленiсть.
5. Слова-це вiдтворюванi одиницi: ми ïх не утворюємо кожного
разу, а вiдтворюємо у мовленнi у тому виглядi, в якому вони
вiдомi всiм носiям мови. Це вiдрiзняє слова вiд
словосполучень, якi ми будуємо в момент висловлювання 15
6. Iз слiв ми будуємо словосполучення, а iз словосполучень —
речення.
7. Слова виконують основну функцiю — називну (номiнативну), бо
вони називають предмети, ознаки, дiю, кiлькiсть (парта, книга,
мелодiйний, п'ять, ïхати, слухати). Займенникам властива
вказiвка (дейктична функцiя): вони вказують на предмет, ознаку, не
називаючи ïх (той, вона, вони). Вигуки виражають почуття, не
називаючи ïх.

Слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2392


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация