<< Главная страница

Синтаксис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2841


СИНТАКСИС — роздiл науки про мову, предметом якого є синтаксичнi одиницi (словосполучення, речення, елементарна синтаксична одиниця), синтаксичнi зв'язки, семантико-синтаксичнi вiдношення та засоби синтаксичного звязку. Пiд синтаксисом також мають на увазi одну iз ланок граматичного ладу мови, в якiй, з одного боку, виявляються морфологiчнi категорiï (рiд, число, вiдмiнок iменника, прикметника, числiвника, займенника, час, вид, спосiб, перехiднiсть/непе
рехiднiсть, особа дiєслова та iн.), а з другого — наявнi власнi одиницi, засоби зв'язку мiж словами. В цьому разi слiд вести мову про синтак-сис мови, що характеризується сукупнiстю правил та синтаксичних одиниць, через якi виявляється нацiональна специфiка мови та окреслюється функцiонування синтаксичних одиниць. Нацiонально- мовна специфiка синтаксису найповнiше окреслюється у сферi семантико-син- таксичних вiдношень мiж словоформами, предикативними одиницями (реченнями), компонентами тексту, мiж учасниками мовленнєвоï ситуацiï- мовцем та адресатом, висловленням та реальнiстю.

Синтаксис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2841


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация