<< Главная страница

РоздIл 7. Культура мовлення. АКЦЕНТОЛОГIЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2903


АКЦЕНТОЛОГIЧНI НОРМИ регулюють наголошуванiсть слiв у су-часнiй украïнськiй лiтературнiй мовi. Украïнський наголос характеризується рядом ознак: по-перше, вiн вiльний, тобто не закрiплений за якимось постiйним для всiх слiв мiсцем (заклад, писати, заголовок); по-друге, вiн рухомий, тобто часто змiнює своє мiсце в рiзних формах одного й того ж слова (вчигель-вчителi). Наголосу нашiй мовi виконує функцiï: смислорозрiзнювальну (мука — мука, атлас — атлас, милувати — милувати); форморозрiзнювальну (руки не подасть (Р. а.) — чистi руки (Н.в. множ.); частиномовнороз- рiзнювальну (тепло (прислiвник) — тепло (iменник), туга (iменник) — туга (прикметник), поверх (iменНик) — поверх (прислiвник/тощо. Розрiзняють наголоси словесний, логiчний, емфатичний, синтагматичний. Логiчний наголос видiляє у складi речення слово для пiдсилення його смислового значення, для пiдкреслення важливостi слова в змiстовiй структурi речення: Ти поïдеш до Києва? Ти поïдеш до Києва? Ти поïдеш до Києва? Синтагматичний, або тактовий, наголос видiляє найважливiше слово у межах синтагми, навколо якоï обєднуються iншi слабко наголошенi чи ненаголошенi слова. Синтагматичний наголос, звичайно, падає на останнє слово син- тагми, якщо в реченнi немає спецiально видiлених слiв. Службовi слова в украïнськiй мовi власного, самостiйного наголосу не мають. У складних i складноскорочених словах, крiм основного, може бути i побiчний наголос (городина, виховувати, визволителi, легкоатлет, сiнозбирач). Нормативнiсть наголошування можна перевiрити за Орфоепiчним словником украïнськоï мови М. Погрiбного (К. 1989); Словником труднощiв украïнськоï мови» (К., 1989); Словником- довiдником. Складнi
випадки наголошення» С. I. Головащука (К., 1995), Чи правильно ми говоримо? . Чака (К., 1997) тощо.

РоздIл 7. Культура мовлення. АКЦЕНТОЛОГIЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2903


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация