<< Главная страница

Прийменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2637


ПРИЙМЕННИК — службова частина мови, яка разом з непрямим вiдмiнком iменника (чи його еквiвалента) виражає залежнiсть одно-го повнозначного слова вiд iншого у словосполученнi й реченнi. За походженням прийменники подiляються на:
1) первиннi: до, на, у, з, над;
2) вториннi (вiдмiнковi, прислiвниковi, вiддiєслiвнi): з метою,
на чолi, у зв'язку з, навколо, навкруги, назустрiч, лiворуч (вiд),
незважаючи на, зважаючи на.
За будовою прийменники бувають:
3) простi (до, пiд, мiж, крiзь, коло);
4) складнi (складаються з двох або кiлькох простих: понад, помiж, iз-
за, з-пiд);
5) складенi (складаються з кiлькох слiв): за винятком, на вiдмiну вiд,
у справах, у галузi. Разом з непрямим вiдмiнком iменника (чи його
еквiвалента) при-йменник утворює прийменникову конструкцiю,
виражаючи рiзно-манiтнi вiдношення:
6) просторовi (за мiстом, пiд хмарами, навколо будинку);
7) часовi (пiсля дощу, протягом зими);
8) причини (вiд здивування, в силу необiзнаностi);
9) мети (для щастя, з метою удосконалення);
10) умови (при нагодi)]
11) допустовостi (всупереч легковажностi, незалежно вiд бажань) та iн.
Називний вiдмiнок вживається без прийменника. Мiсцевий
вiдмiнок вживається завжди з прийменником. Давальний вiдмiнок
вживається iз вторинними прийменниками завдяки, всупереч.
Первиннi прийменники здебiльшого багатозначнi — вживаються з
кiлькома вiдмiнками i виражають рiзнi вiдношення: на цей час, тиша
на водi. Вториннi прийменники переважно однозначнi. Серед
прийменникiв розвинене явище синонiмiï: через хворобу —
у звязку з хворобою, бiля, коло, навколо будинку.

Прийменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2637


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация