<< Главная страница

Присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2829


ПРИСУДОК. Присудком називається головний член двоскладного речення, який виступає органiзацiйним, композицiйним i смисловим центром речення; називає дiю, стан, процес, що тривають у часi вiдносно моменту мовлення або iншоï точки часового вiдлiку, вираженоï обставиною часу. Вiдповiдає на питання: що робити? що зробити? Наприклад: Синiє снiг, i стеляться розмови, Мов нiжнi тiнi ясних вечорiв» (П. Филипович). Присудок може виражатися:
1) дiєсловом: Вже перший снiг кружляє над землею i тихо
падає(М. Рильсь-кий);
2) iменником: Муза — це краса, що грiє й пiдносить серця
(М. Рильський);
3) вигуком: Заридала Катерина та бух йому в ноги» (Т. Шевченко);
4) займенником: Хто ти?
5) iнфiнiтивом: Жити — Вiтчизнi служити:
6) прислiвником: Кривдити беззахисних — це погано. За структурою
присудок подiляється на простий i складений. Простий присудок
виражається дiєсловом дiйсного, умовного або наказового
способiв: Мою ходу нiхто не спинить» (. Летюк). Простий
присудок може ускладнюватися частками собi, хай/не-хай, давай: Жив
собi дiд та баба» (Нар. тв.).
Складений присудок — це сполучення повнозначного слова з дiєсловом- зв'язкою. Залежно вiд морфологiчного вираження повно-значноï частини мови розрiзняють: а) дiєслiвний складений присудок; б) iменний складений присудок. Складеним дiєслiвним називається присудок, який складається з двох дiєслiв: неозначеноï форми дiєслова i змiнюваного допомiж-ного дiєслова: Я не можу мовчати (В. Симоненко); Вiн художник i не хотiв жертвувати своïм покликанням (I. Цюпа). Найчастiше допомiжними бувають такi дiєслова: стати, бажати, починати, продовжувати, хотiти, могти, готуватися, збиратися. Iменним складеним присудком називається такий присудок, до складу якого входить iменна частина (яка виражає лексичне зна-чення) та дiєслово-зв'язка (що виражає граматичне значення). Iменна частина присудка може бути виражена iменником, при-кметником, числiвником, займенником, iнфiнiтивом, дiєприкметни-ком. У ролi зв'язки виступають дiєслова бути (саме у неозначенiй формi), становити, вважатися, називатися, видаватися тощо: Ти будеш спiвучою ялиною, а я стану явором (I. Цюпа); Життя людське багатогранне, i кожна його пора по-своєму прекрасна: Весна стояла суха й вiтряна» (М. Коцюбинський); Поля лежали покритi грубою верствою снiгу» (О. Кобилянська); Наша група була другою у змаганнях.

Присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2829


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация