<< Главная страница

Прилягання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2826


ПРИЛЯГАННЯ — це такий рiзновид пiдрядного прислiвного звязку, при якому роль залежного слова виконує повнозначне слово, позбавлене форм словозмiни (iнфiнiтив, прислiвник, дiєприслiвник): мрiя мандрувати; говорити швидко; очiкувати нудьгуючи.
У сучаснiй украïнiстицi розрiзняють власне прилягання i вiдмiнкове прилягання (вперше видiлив О. О. Потебня). До власне прилягання належать усi випадки, коли залежне слово характеризується вiдсутнiстю форм словозмiни. Вiдмiнковим приляганням слiд вважати таке прилягання, яке виникає при приєднаннi до повнозначного слова вiдмiнковоï чи прийменниково-вiдмiнковоï форми з означальним чи обставинним значенням: працювати на заводi (де?); працювати з захопленням (як?); зошит в клiтинку (який?).

Прилягання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2826


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация