<< Главная страница

ПрефIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2538


ПРЕФIКС (лат. ргаейхит < ргае — спереду, Ахиэ — прикрiплений) — морф, який стоïть перед коренем i служить для творення нових слiв 43
(пiч 11, i проносна, швидкiсний — надшвидкiсний), а iнодi й окремих (|)( >|>м (писати — написати, кращий — найкращий). Властивостi префiксальних морфiв: 1 За фонетичною будовою префiкси можуть бути моно- i полiфо- немними (сказати, пiдрiзати); закiнчуються на голоснi i на приголоснi.
2. Префiкси не залежать вiд флексiï, не звязанi певною частиною
мови, не мiняють частиномовну приналежнiсть слова.
3. Префiкси виконують переважно словотворчу, рiдше формотворчу функцiю.
4. Кiлькiсть префiксiв в украïнськiй мовi менша, нiж кiлькiсть
суфiксiв.
5. Поповнюється число префiксiв за рахунок перерозкпаду (понад-,
поза-, недо, обез- та iн.) та за рахунок iншомовних запозичених
морфiв (архi-, анти-, контр-, суб-). За походженням бiльшiсть
префiксiв сучасноï украïнськоï мови — це
колишнi прийменники (пiдземний, додому)-, незначна частина префiксiв
запозичена з iнших мов.

ПрефIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2538


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация