<< Главная страница

ПIдмет orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2780


ПIДМЕТ. Пiдметом називається головний член речення, який означає предмет, якому з боку присудка приписується предикатив- на ознака, i вiдповiдає на питання: хто? що? Пiдмет називає ту сторону дiйсностi, на яку спрямована увага мовця i яка визначає предметну вiднесенiсть поняття, що розкривається в реченнi. Наприклад: Над землею вставав ясний ранок (Р. Iванченко). Пiдмет може виражатися:
1) iменником: СУМНО зiтха верболiз (С. Черкасенко);
2) прикметником: Хай неможливе робиться можливим,
3) дiєприкметником: Зроблене власноруч завжди бiльше
цiнується мiж людьми;
4) займенником: Я з тих краïв, де вересневi ночi у молодих
симфонiях бредуть (А. Малишко);
5) iнфiнiтивом: Любить свiй край — це значить все любити, у чiм
його святе iмя живе» (В. Сосюра);
6) числiвником: На краю великого мiста у кривобокiй хатинi сидять
троє (П. Мирний);
7) вигуком: У лощинi не змовкало ура» (О. Гончар). За будовою
пiдмет буває простим i складеним. Простий: З журбою радiсть
обнялась (О. Олесь) — (складається з одного слова).
Складений — синтаксичний компонент, що являє собою
єднiсть словоформ, якi утворюють сполучення слiв як окреме
речення, здатне предикативно означатися присудком у структурi
граматичного центру двоскладноï будови. Способи вираження
складеного пiдмета:
8. Сполучення власне — кiлькiсного числiвника з iменником у
формi називного вiдмiнка множини чи родового однини чи множини.
9. Сполучення неозначено-кiлькiсного числiвника, прислiвника чи
займенника з iменником у формi родового вiдмiнка множини.
10. Сполучення iменника, що має кiлькiсне значення, з iменником у
формi родового вiдмiнка множини.
11. Сполучення iменника або особового займенника у формi називного
вiдмiнка з iменником або iншою частиною мови у значеннi iменника у
формi орудного вiдмiнка з прийменником з.
12. Сполучення числiвника або займенника з iменником або iншою частиною
мови у значеннi iменника у формi родового вiдмiнка з прийменником з
(iз).
13. Форми, до яких не входить жодне слово у формi називного вiдмiнка.
14. Словосполучення: прiзвище, iм'я, по батьковi.
15. Цiле речення або група речень.
16. Назва твору, цитата.
17. А той поколiння селянського дому Вмiстились на знiмках старого
альбому (М. Лукiв).
18. На землi багато квiтiв. Помiж ними є одна (А. Чубинський).
19. Сотнi солов'ïв щебетали на кущах молодого поросту» (П.
Мирний).
20. Серпень з вереснем стискають один одному правицi» (М.
Рильський).
21. Хто з нас не знає, як п янко дихає весна ?i .6. На
перший погляд йому, може, лiт до двадцятка добиралося» (П.
Мирний).
22. Заходом осяяний стояв Тарас Шевченко на горi Чернечiй» (В.
Швець).
23. I вражою злою кровю волю окропiте»- з дитинства знайомi
слова(О. Гончар).

ПIдмет orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2780


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация