<< Главная страница

Передмова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2348


Сучасна украïнська мова належить до словянських мов i становить одну з найпотужнiших мов словянського свiту. Вона постiйно поповнюється новими словами, ïй притаманна внутрiшня гнучкiсть i високого гатунку мелодiйнiсть. Мешкаючи в рiзних краïнах свiту (Сполученi Штати Америки, Канада, Австралiя, Аргентина, Бразилiя, Францiя, Англiя, Нiмеччина, Польща, Австрiя, Росiя, Казахстан, Бiлорусь, Литва, Латвiя, Естонiя та iн.), украïнцi не тiльки зберегли мову, а й розвинули ïï. Украïнська лексика, морфологiя, синтаксис є глибоко розвиненими i характеризуються цiлим рядом явищ, якi можна спостерiгати в iнших мовах словянського свiту, але в них наявнi суто нацiонально-специфiчнi ознаки, що можуть бути пiзнаними тiльки при вдумливому розглядi тих чи iнших конструкцiй, умiннi ïх аналiзувати в рiзних аспектах. Те саме стосується фонетики, стилiстики, словотвору, морфемiки i культури мовлення. Автори пропонованого Словника-довiдника прагнули донести увесь спектр складних теоретичних понять, водночас ïх тлумачення здiйснюється з позицiй зро-зумiлостi i доступностi. Вузькi поняття не наводяться у Словнику-довiднику з метою уникнення надзвичайноï ємностi, великого обсягу довiдкового видання. Словник-довiдник побудовано за традицiйним прин-ципом розмежування ярусiв мовноï системи, в якiй роз-рiзняють лексичний, фонетичний, словотвiрний, мор- фологiчний, синтаксичний рiвнi. Вiдповiдно i в Словнику-довiднику видiлено цi роздiли, в межах яких статтi розташованi в алфавiтному порядку. Окремо умiщено також роздiл про нормативнi тенденцiï в сучаснiй мов-леннєвiй практицi, що зумовлено ïх значущiстю в сучасних умовах спiлкування. Статтi з дiалектологiï та- 3
кож становлять окремий роздiл, чим наголошується особливiсть проблем цього напряму сучасноï лiнгвiстики та вагомiсть знань про дiалектну диференцiацiю украïнськоï мови i розмежування в нiй трьох основних нарiч: пiвнiчнополiського, пiвденно- захiдного та пiвденноукраïнського. Над Словником-довiдником працював творчий ко- лектив викладачiв-науковцiв кафедри украïнськоï мови Донецького державного унiверситету. Роздiли Лексика i Фонетика» написанi доцентом кандидатом фiлологiчних наук В. Д. Познанською, старшим викладачем Н. А. Митько, асистентом Т. О. Лукян- чук (загальне редагування цих роздiлiв виконано доц. В. Д. Познанською), роздiл Словотвiр написаний доцентом кандидатом фiлологiчних наук О. С. Шевчук, Морфологiя — доцентами кандидатами фiлологiчних наук О. С. Шевчук, 3. Л. Омельченко, В. В. Мозгуновим, асистентом А. О. Малявiним, професором доктором фiлологiчних наук А. П. Загнiт- ком, Синтаксис — доцентом кандидатом фiлологiчних наук М. О. Вiнтонiвим, асистентом I. Р. Домраче- вою, професором доктором фiлологiчних наук А. П. Загнiтком; Культура мовлення — доцентом кандидатом фiлологiчних наук . Г. Кравченко; Дiалектологiя -доцентом кандидатом фiлологiчних наук Л. Д. Фро- ляк (роздiли Словотвiр, Морфологiя, Синтаксис, Культура мовлення, Дiалектологiя редагованi проф. А. П. Загнiтком). Загальне редагування Слов- ника-довiдника виконане проф. А. П. Загнiтком. Автори Словника-довiдника будуть вдячнi за ви-словленi зауваження, мiркування та побажання, якi варто направляти на адресу: 340055, мiсто Донецьк, вулиця Унiверситетська, 24, унiверситет, кафедра украïнськоï мови.

Передмова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2348


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация