<< Главная страница

Означення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2776


ОЗНАЧЕННЯ. Це другорядний член речення для вираження статичноï ознаки предмета, явища, стану, процесу тощо. Означення може бути виразником якiсноï чи вiдносноï ознаки предмета, його належностi й кiлькiсноï характеристики. Наприклад: У щастя людського є рiвних два крила» (М. Рильський). За способом вираження традицiйно означення подiляють на уз-годженi й неузгодженi. Узгодженi означення виражаються:
1) прикметниками будь-якого семантичного розряду: Вчорашнiй день минув
чудово!(О. Олесь);
2) дiєприкметниками: «Сiрi води густо спливали з сiрого неба
на посiрiлу землю» (М. Коцюбинський);
3) займенниками прикметниковоï форми: Ах, як вiн мить оию зустрiв!
(А. Малишко);
4) порядковими числiвниками: На мо'iх очах першi снiги зiйшли…
(Леся Украïнка);
5) кiлькiсними числiвниками у непрямих вiдмiнках, крiм знахiдного: Тут
розгорнулися науково-дослiднi дiлянки двох класiв сiльськоï
школи. Узгодженi означення бувають поширеними i непоширеними:
Кущi, вмитi вранiшньою росою, нiжно посмiхалися i здавалися казковими» (О. Слiсаренко).

Означення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2776


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация