<< Главная страница

ОСОБОВI ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2630


ОСОБОВI ДIСЛОВА. Граматична категорiя дiєслова, яка виражає вiдношення дiï до мовця, називається категорiєю особи. Дiєслова можуть виступати у трьох особових формах: першiй, другiй i третiй. Перша особа означає, що виконавцем дiï є особа, яка розповiдає про неï: Я iз захопленням вивчаю iноземнi мови. Друга особа вказує, що виконавцем дiï є особа, до якоï спрямо-вана наша мова. Ця особа виступає як спiврозмовник: Ти зовсiм не хочеш мене слухати? Третя особа показує, що дiю виконує особа, яка не бере участi в розмовi, а про неï лише розповiдають: Вона взагалi не читає книжок! Граматична категорiя особи в украïнськiй мовi виражається за до-помогою особових закiнчень i нерозривно повязана з категорiями числа i часу дiєслова. Категорiя числа утворює систему бiнарних опозицiй за ознакою однини-множини. Дiєслова в украïнськiй мовi мають характернi особовi форми лише у теперiшньому та майбут-ньому часi. Причому дiєслова майбутнього часу можуть мати гри форми вираження особового значення: просту (прийду; прийдеш, прийде), складну (питиму, питимеш, питиме) i складену (буду пити, будеш пити, буде пити). Особу дiєслiв минулого часу можна визначити лише синтаксично: Я писав / Ти писав /Вiн писав. Для особових форм властивi деякi особливостi вираження окре-мих значень. Так, формою першоï особи множини може виражатися значення першоï особи однини: Ми вважаємо доречним зазначити особливостi вживання дiєслiв. Форма другоï особи множини вживається у значеннi другоï особи однини (пошанiвна множина): Скажiть, будь ласка, як пройти на Хрещатик? та iн. Особовим дiєсловам протиставляються безособовi дiєслова.

ОСОБОВI ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2630


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация