<< Главная страница

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2774


ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. Це такi речення з одним головним членом, якi не вимагають другого головного члена i не можуть до-повнюватись ним без змiни характеру вираженоï думки.
Односкладнi речення подiляються залежно вiд того, як вира-жається ïх головний член. Цей головний член не є пiдметом або присудком, бо не приймає другого члена системи як означуючого або означуючого на рiвнi пiдмета або присудка, тобто вiн виступає єдиним виразником предикативностi. Розрiзняють два класи структурних схем односкладних речень:
1) односкладнi дiєслiвнi речення (присудковi);
2) односкладнi iменнi речення (пiдметовi). У свою чергу цi класи
подiляються на типи означено-особовi, узагальнено-особовi, неозначено-
особовi, безособовi, називнi (див. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕНО-
ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, НЕОЗНАЧЕНО-ОСО- БОВЕ РЕЧЕННЯ, БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ,
НАЗИВНЕ РЕЧЕННЯ). Приклади односкладних речень: До вiчного вогню
приходимо щораз(М. Сингаïвський); Дивись, а то на ярмарку все
вкрадуть (О. Ковiнька); Що маємо — не дбаємо, а
втративши — плачем» (Нар. те.); Ось вам тихий порт (П.
Тичина).

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2774


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация