<< Главная страница

ОДНОРIДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2772


ОДНОРIДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Члени речення можуть бути зєднанi не лише способом пiдрядного, а й способом сурядного звязку i утворювати пари чи й цiлi ряди слiв, вiдносно незалежних одне вiд одного, тобто пари або ряди однорiдних членiв речення: Полiссям пахне лiс, не полином, не чужиною i не приворотом» (Л. Горлач). Однорiдними називаються члени речення, якi вiдносяться до од-ного й того ж члена речення i виконують однаковi синтаксичнi функцiï. На письмi можуть повязуватись безсполучниковим звязком або сполучниками сурядностi: А дiм — не дiм, а не великий замок» (Н. Горик). Однорiдними можуть бути головнi i другоряднi члени речення: Наша дума, наша пiсня не вмре, не загине (однорiднi пiдмети, однорiднi присудки). Див. також ОДНОРIДНI ПIДМЕТИ, ОДНОРIДНI ПРИСУДКИ, ОД-НОРIДНI ДОДАТКИ, ОДНОРIДНI ОЗНАЧЕННЯ, ОДНОРIДНI ОБСТА-ВИНИ.
Роздiловi знаки мiж однорiдними членами речення
1. Кома ставиться мiж однорiдними членами речення, якщо вони не
зєднанi сполучниками, а лише перелiчувальною iнтонацiєю:
У всiх були чорнi тонкi брови, блискуче темне волосся, круглi карi
очi» (I. Нечуй-Левицький);
2. Кома ставиться мiж однорiдними членами речення, якщо вони
зєднанi єднальними або роздiловими сполучниками, якi
повторюються: А по дашку прозороï веранди ходили то дошi. то
голуби (Л. Костенко).
3. Кома завжди ставиться, коли однорiднi члени речення зєднанi
протиставними сполучниками: В гарячий ясний лiтнiй день лiс на горах
сяє, а в долинах чорнiє(. Нечуй-Левицький).
4. Якщо в одному рядi є однорiднi члени речення, з'єднанi
iнтонацiєю i сполучниками, то кома ставиться мiж усiма
однорiдними членами: У них є все — пшениия. хутро,
вовна, i риба, й мед, i добрi води рiк» (П. Костенко). Однак:
5) Якщо сполучник i виконує замикаючу функцiю, то перед ним кома
не ставиться: *Там вежi, башти i димки веселi» (Л. Костенко).
6) Якщо однорiднi члени речення зєднанi попарно, то кома ста-
виться мiж парами: Син Я ця — коваля, Iван рудоволосий,
Рибалка i мудрець, поет i каменяр… (М. Рильський). Примiтка:
Якщо однорiднi члени поширенi пiдрядними реченнями, то мiж
однорiдними членами речення часто ставиться крапка з комою: Вiн
зразу згадав i те село, де починав працювати вчителем; i вчителiв,
якi так добре його зустрiли… (I. Нечуй-Левицький). Кома не
ставиться: Якщо єднальний чи роздiловий сполучник вжитий один
раз: Над Волгою туман прозорий I мiсяць сонний i блiдий» (П.
Филипович).

ОДНОРIДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2772


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация