<< Главная страница

ОБСТАВИНА (на якI питання вIдповIдає обставина) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2758


ОБСТАВИНА. Це другорядний член речення, який вказує на спосiб здiйснення дiï, ïï якiсть або iнтенсивнiсть, а також мiсце, час, причину, мету, умову, допустовiсть, з якими пов'язана дiя або вияв речення. Наприклад:
Конi шалено мчали полем»(Ю. Мушкетик). Обставина може виражатися (на якi питання вiдповiдає обставина):
1) прислiвником: Раптом небо пронизливо (як?) засвистiло (О. Гончар);
2) дiєприслiвником: Вiн iшов не поспiшаючи (як?);
3) дiєприслiвниковим зворотом: Знайшовши вiдповiдь (коли?),
Андрiй радiсно закричав;
4) iменником в орудному вiдмiнку без прийменника: Стрункими пружними
клиниями (як?) пiшла авiацiя, розгортаючись над дотами» (О.
Гончар);
5) непрямими вiдмiнками iменникiв з прийменниками: Через мiсяиь (коли?)
ми закiнчимо цю роботу,
6) iнфiнiтивом: Вони приходять послухати (з якою метою? навiщо?)
Сократа;
7) фразеологiзмами: У важку хвилину майор Сергеев особисто повiв в атаку
й полiг смертю хоробрих (як? яким чином?);
8) порiвняльними зворотами. Холоднi очi сковзнули по всьому, наче
крижини (як?) (М. Ко-цюбинський). Значення обставин рiзноманiтнi. За
найбiльш загальними семантичними ознаками видiляють:
9. Обставини способу дiï дають якiсну характеристику дiï чи
стану, означають спосiб здiйснення або вияву ознаки i вiдповiдають
на питання: як? яким способом? Самотньо повзли мiж хатами бруднi
дороги (М. Коцюбинський).
10. Обставини мiри i ступеня характеризують дiю або ознаку щодо
iнтенсивностi чи мiри ïх вияву i вiдповiдають на питання: в
якiй мiрi? як часто? як багато? скiльки разiв? у скiльки разiв? Але
я, прикусивши до болю нижню губу, поспiшаю до хати» (Г.
Косинка).
11. Обставини мiсця дають просторову характеристику дiï, ознаки,
подiï i вiдповiдають на питання: куди? де? звiдки? Пiд горою
веселками блищав Днiпро» (Я. Ваш).
12. Обставини часу характеризують дiю, ознаку, стан за ïх
вiдношенням до певного часу i вiдповiдають на запитання: коли? з
якого часу? до якого часу? з яких пiр? до яких пiр? доки? Володя
завжди хвилювався, коли заходив у цей двiр» (Ю. Муш- кетик).
13. Обставини причини вказують на причину, пiдставу виникнен-ня
дiï чи ознаки, вiдповiдають на питання: чому? через що? з
якоï причини? на якiй пiдставi? З радощiв вiн мало не
збожеволiв (М. Коцюбинський)
14. Обставини мети означають мету дiï i вiдповiдають на питання:
для чого? з якою метою? Не все нам бiгать по горiшки, жартуючи, у
тихий гай (Л. Глiбов).
15. Обставини умови означають умову, при якiй вiдбувається чи
може вiдбуватися дiя, i вiдповiдають на питання: при якiй умовi? за
якоï умови? Отак жив Чiпка, виростав у голодi та в холодi, у
злиднях та недостачах»(П. Мирний).
16. Обставини допусту вказують на умову, всупереч якiй вiдбу-
вається дiя, i вiдповiдають на питання: незважаючи на що?
всупереч чому? Наперекiр долi я знову йду стрiмко до перемоги»
(В. Герасимчук).
17. Обставини наслiдку означають наслiдок, зумовлений пере-бiгом
дiï/стану стрижневого дiєслова, вiдповiдають на питання:
для якого наслiдку? до якого наслiдку? Взяв я цей шмат землi на
бiду»(Г. Косинка). (на якI питання вIдповIдає
обставина)

ОБСТАВИНА (на якI питання вIдповIдає обставина) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2758


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация