<< Главная страница

НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2920


НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ — регулюють вибiр морфем, ïх розта- шування i сполучення у складi нового слова. Наприклад, можна говорити материн, материнський, але не можна матеряний, можна спо-стерiгач — не можна спостерiгальник, спостережувач. Хоча основнi закони украïнського словотвору продовжують дiяти i в наш час, та багато чого у словотвiрних нормах суттєво змiнилося. Новi слова продовжують утворюватися з допомогою певних суфiксiв i префiксiв, морфолого- синтаксичним, синтаксично-морфологiчним та семантичним способами.
Внаслiдок розвитку мови та ïï норми i деякi словотвiрнi моделi останнiм часом рiзко активiзувалися, стали особливо популярними, в той час як iншi, навпаки, втратили словотвiрнi можливостi i вже практично не беруть участi у створеннi нових слiв. Так, створення складноскорочених слiв — це вiяння часу, продуïстивний спосiб словотворення, напр.: КВК, ЮНЕСКО, ЦРУ, самбо (самозахист без зброï) та iншi. Слiд зазначити, що багато невдалих скорочень 20-х рокiв XX ст. (тодi процес утворення абревiатур був теж iнтенсивним) швидко вийшли з мовноï практики, розгорнувшись у повнi слова i словосполучення.

НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2920


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация