<< Главная страница

НОРМА (МОВНА) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2918


НОРМА (МОВНА) — це той мовний варiант у сферi вимови, слово- вживання, словозмiни, який закрiплений практикою i рекомендований до вжитку як обовязковий. Унормованiсть — необхiдна ознака лiтературноï мови. Норми лiтературноï мови єдинi i загальнообовязковi. Вони
виробляються всiєю суспiльномовною практикою народу, вiдшлiфо- вуються майстрами слова рiзних стилiв, обґрунтовуються в основ-них закономiрностях мовознавчою наукою i узаконюються певними урядовими i науково-освiтнiми актами. Дiяльнiсть людей, спрямо-вана на впорядкування нацiональноï мови, називають нормалiза- торською, а ïх самих — нормалiзаторами. Мовна норма — категорiя соцiально iсторична, i, будучи до певноï мiри стiйкою, стабiльною, що забезпечує ïï функцiонування, вона разом з тим зазнає змiн. Це випливає з природи мови як явища соцiального, яке перебуває в постiйному розвитку разом з творцем i носiєм мови — суспiльством. Iснування норм лiтературноï мови не виключає паралельного iснування мовних варiантiв. Наявнi варiанти в лiтературнiй украïнськiй мовi не порушують самоï норми, а роблять ïï бiльш тонким iнструментом добору мовних засобiв у стилiстичному планi. Багатограннi функцiï украïнськоï мови як засобу масовоï суспiльноï й iндивiдуальноï комунiкацiï, як фактора суспiльного розвитку зумовлюють єднiсть i усталенiсть ïï норм. Отже, норма лiтературноï мови — це реальний, iсторично зумовлений i порiвняно стабiльний мовний факт, що вiдповiдає системi, нормi мови i становить єдину можливiсть або найкращий для конкретного випадку варiант, вiдiбраний суспiльством на певному етапi його розвитку iз спiввiдносних фактiв загальнонародноï (нацiональноï) мови в процесi спiлкування. Поняття органiзованоï мови обовязково включає унормованiсть, бо тiльки єдиний правопис i стала вимова, однаковi для всiх правила побудови синтаксичних конструкцiй, однакове розумiння лексичного наповнення слiв, ïх однакова акцентуацiя створюють тi умови, в яких може нормально функцiонувати лiтературна мова як засiб спiлкування людей. Важко уявити собi лiтературну мову, яка б не мала усталених норм — лексичних, граматичних, фонетичних, орфоепiчних, орфографiчних, стилiстичних та iн.

НОРМА (МОВНА) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2918


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация