<< Главная страница

МОРФОЛОГIЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ СЛIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2516


МОРФОЛОГIЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ СЛIВ основний у сучаснiй украïнськiй мовi. Залежно вiд словотворчих засобiв, якими утворюються слова, морфологiчний спосiб подiляється на такi рiзновиди:1. Префiксальний: весна — провесна, бути — забути, довго — задовго. Твiрною базою при префiксацiï служить слово; префiкс не мiняє частини мови, до якоï приєднується; у похiдному словi вiдсутнi морфонологiчнi змiни: синок — пасинок, клас — пiдклас, степ — перестеп, лежати — залежати.Суфiксальний: шахта — шахтар, борона — боронувати, тужити — тужливий, десять — десяток. Твiрною базою при суфiксацiï служить основа слова. Суфiкси можуть змiнити частиномовну приналежнiсть основи, до якоï приєднуються. Суфiксальний словотвiр супроводжується морфонологiчними змiнами (чергування звукiв: луг — лужок, пастух — пастушок, поява вставних: рiчка — рiчечка; усiчен- ня твiрноï основи: гуска — гусонька; накладання морфем: таксi-таксист, Краматорськ-краматорський: чергування приголосних: матуся — матусенька, луг — лужок).
Постфiксальний: вiдбувати — вiдбуватися, прийняти — прийнятися, де-десь, де — де-небудь, коли-коли-небудь, який- який-небудь. Постфiкси (-сь, -небудь) приєднуються до цiлого слова, розташовуються пiсля флексiï або iнфiнiтивного суфiкса -ти.
За допомогою постфiксiв утворюються дiєслова, займенники, прислiвники.
Суфiксально-постфiксальний рiзновид полягає в одночасному приєднаннi до основи суфiкса i постфiкса: брат — брататися, гiлка — гiлкуватися, зловтiха — зловтiшатися, гордий — гордитися, кучерявий-кучерявитися.Префiксально-суфiксально-постфiксальний рiзновид: жаль- зжалитися, табiр — отаборитися, щедрий — розщедритися, стукати — перестукуватися.Префiксально-постфiксальний рiзновид полягає в одночасному приєднаннi до твiрноï основи префiкса i постфiкса: мовити -обмовитися, памятати — опам'ятатися, бiгати -вибiгатися.Префiксально-суфiксальний: стрiха — острiшок, лiс-узлiсся, дорога — роздорiжжя, мир — перемиря; бачити — обачливий, песть-облесливий, межа-сумiжний;рука-приручити, доля - знедолити, новий — оновити, ясний — вияснити; наш — по- нашому, добрий-по-доброму.
Флективний рiзновид: Ярослав — Ярослава, золото — золотий, без руки — безрукий, Волга — Волго (озеро), Менделєєв — Менде- лєєво (село).Складання — рiзновид морфологiчного словотворення, при якому нове слово утворюється шляхом обєднання в одне словесне цiле двох основ або слiв. Розрiзняють осново- i словоскладання. При основоскладаннi утворюються складнi злитi сло- ва, що характеризуються цiльнооформленiстю. Словотворчий засiб — iнтерфiкс (о, е): снiгопад, землемiр, мореплавець, рiзнобарвний. При словоскладаннi утворюються складенi слова, що характеризуються роздiльнооформленiстю: синiй-синiй, стежки-дорiжки,хлiб-сiль, Киïв-10, Рубiн-106. Числовий компонент в утворень цього типу невiдмiнюваний.10. Абревiацiя — рiзновид морфологiчного словотворення, при якому нове слово утворюється шляхом об'єднання в одне цiле частин кiлькох слiв. Розрiзняють частковi (профком, студрада, завпед), iнiцiальнi (АН, ЦК, вуз) i комбiнованi абревiатури (райЗУ, облВНО, ТУ-104, АН-10).
Не слiд ототожнювати абревiатури з графiчними скороченнями. Останнi не мають власного звучання i служать знаками (символами) повних найменувань: Т. Г. Шевченко, к-т (комiтет), ф-т (факультет) ст. (станцiя) тощо.

МОРФОЛОГIЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ СЛIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2516


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация