<< Главная страница

МорфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2627


МОРФОЛОГIЯ (вiд грецьк. morphe — форма i logos — слово, поняття, вчення) — роздiл граматики, який вивчає будову слiв i змiни ïх форми. Обсяг поняття морфологiя у рiзних лiнгвiстичних концепцiях тлумачиться по-рiзному. Головною пiдставою для видiлення морфологiï як особливого роздiлу граматики є членованiсть словоформи на меншi значущi одиницi, якi називаються морфами або морфемами. також широке тлумачення розумiння морфологiï як науки про форми. Поняття форми при цьому охоплює будь-якi (не лише внутрiшнi) засоби вираження, якi розглядаються у формальному аспектi, це поширюється i на службовi слова, порядок слiв, iнтонацiю. Предметом вивчення в морфологiï, як i з лексикологiï, є слово, оскiльки воно поряд з лексичним значенням має розгалужену систе-му граматичних значень, виражених рiзними морфологiчними засобами. Слова пiддаються вiдмiнюванню (якщо вони вiдмiнюванi). У комплексi словоформ певноï лексеми виявляється система ïï граматичних форм. Граматичнi закони, що дiють у мовi, пiдпорядковують усi слова i речення незалежно вiд ïх значення чи походження. Тому при морфо-логiчному вивченнi слова звертається увага на те спiльне, що обєд-нує його з iншими словами цього ж класу. Слова матiнка, голiвка, щiчка, лемiшка, долiвка об'єднує те, що всi вони мають суфiкс -к-, якому в украïнськiй мовi притаманне зменшено-пестливе значення. Спiльним для них також є значення жiночого роду, а також те, що всi вони мають форму однини. У морфологiï розрiзняють двi частини: словотвiр i словозмiну. Словотвiр вивчає складовi частини слова, тобто тi, якi використо- вуються в мовi для творення нових слiв. Словозмiна вивчає особ- ливостi творення рiзних форм слова без змiни у його лексичному значеннi. У зв'язку з цим iснує в мовi також проблема вiднесення деяких явищ до словозмiни чи словотворення, зокрема проблема
видовоï пари. Лiнгвiсти не прийшли до остаточного вирiшення про- блеми, чи вважати елементи видовоï пари рiзними словами, чи фор- мами одного слова. Розрiзняють рiзнi види морфологiï. Видiляють загальну морфологiю i морфологiï окремих мов. Вивчення граматичних значень, ïх опозицiй, закономiрностi вживання грамем та iн. не можуть бути адекватно описанi у межах власне морфологiï, тому цим займається морфологiя функцiональна. Iсторична морфологiя вивчає змiни форм i значення окремих морфем, iсторичний розвиток структури слова, перерозподiл звукового матерiалу i компонентiв значення мiж морфемами.

МорфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2627


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация