<< Главная страница

Морф orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2508


МОРФ — одиниця мовлення, найменша значуща частина слова. Маючи план змiсту i план вираження, морф нагадує слово. I все ж мiж морфом i словом спостерiгаються суттєвi вiдмiнностi:
1) контекстом для морфа служить слово, а контекстом для слова
- речення;
2) членування морфiв на дрiбнiшi значущi частини неможливе, слова ж в
основному подiльнi;
3) морф або вказує на певне лексичне значення, або виконує
граматичнi функцiï (пор.: рад-iсть, дерев'-ян-ий, лет-и), слово
завжди становить лексико-граматичну єднiсть, тобто одночасно
має i лексичне, i граматичне значення;
4) слова можна пригадати й утворити (неологiзми, оказiоналiзми); морфи
— конечнi значимi частини слова, вони добуваються нами з памятi
як готовi цiлiснi одиницi (за незначними винятками);
5) морф не виражає поняття, на вiдмiну вiд слiв;
6) морфи поєднуються мiж собою за iншими правилами, нiж слова;
7) для слiв украïнськоï мови характерний вiдносно вiльний
порядок слiв у реченнi, позицiя кожного морфа у словi строго
незмiнна;
8) морфiв у мовленнi значно менше, нiж слiв.
Класифiкацiя морфiв здiйснюється за такими ознаками: за роллю
у словi, за семантичною функцiєю, за позицiєю у складi слова.
За роллю у складi слова розрiзняються основнi морфи (коренi) i службовi (афiкси); за семантичною функцiєю-лексико-поняттєвi (коренi), словотворчi i граматичнi, або формотворчi. Цi двi функцiï виконують афiкси. Словотворча функцiя полягає в тому, що виникає нова лексична одиниця (пор.: рука-рукав, рукавиця)', приєднання формотворчого афiкса лексичних змiщень не спричиняє (пор.: трава, трави, травi…).

Морф orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2508


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация