<< Главная страница

ЛексикологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2373


ЛЕКСИКОЛОГIЯ — це роздiл мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, або лексику (вiд гр. lexis — слово). Предметом розгляду лексикологiï є слово. Вона вивчає лексичнi значення слiв i ïх типи (однозначнiсть i багатозначнiсть, пряме i переносне, конкретне i абстрактне значення), рiзнi звязки, вiдношення, у якi вступають слова в словi (синонiмiчнi, омонiмiчнi, паронiмiчнi, антонiмiчнi). Лексикологiя розглядає вживанiсть слова в рiзних стилях мови (мiжстильовi, розмовнi, книжнi слова), визначає активнi i пасивнi шари лексики на сучасному етапi функцiонування мози (активнi i застарiлi слова, неологiзми). Слова розрiзняються сферою свого вживання. Однi слова вживаються всiма носiями мови (загальнонароднi слова), iншi -носiями певного дiалекту (дiалектнi слова), ще iншi — людьми, що обєднанi спiльною дiяльнiстю або спiльними iнтересами (термiни, професiоналiзми, жаргонiзми, арготизми). Цi особливостi слiв також вивчає лексикологiя. Ïï цiкавить i походження слiв (корiннi чи запозиченi), давнiсть ïх виникнення тощо. 10
Лексикологiя як наука про словниковий склад мови тiсно пов'язана з багатьма iншими роздiлами мовознавства, що також вивчають слово: семасiологiєк>, що вивчає внутрiшнiй змiст слова; етимологiєю, що встановлює первинне значення слова, його походження; ономастикою, яка дослiджує власнi назви; фразеологiєю, яка розглядає стiйкi сполучення слiв; лексикографiєю, що займається укладанням слiв у словники. Лексикологiя тiсно пов'язана з граматикою, тому що лексичне значення слова часто визначає особливостi граматичноï поведiнки слова — його морфологiчнi властивостi й особливостi сполучуваностi. Напр., iменники, що означають сукупнiсть осiб чи предметiв як неподiльне цiле (збiрнi iменники), не мають форм множини: молодь, студентство. Слово вороний реалiзує своє лек-сичне значення, сполучаючись з обмеженою кiлькiстю iменникiв: можна сказати вороний кiнь, але не можна поєднати цей прикметник з iменниками зошит, портфель, хоча прикметник вороний є синонiмом до слова чорний.

ЛексикологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2373


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация