<< Главная страница

ЛексикографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2371


ЛЕКСИКОГРАФIЯ (вiд гр. lexikos — словник i grapho — пишу) — роздiл мовознавства, що займається теоретичними проблемами укладання словникiв, збиранням, упорядкуванням i описом словникового матерiалу. 9
Залежно вiд лексичного матерiалу, способу його опрацювання i призначення розрiзняють енциклопедичнi словники i словники за- гальномовнi (фiлологiчнi). Енциклопедичнi словники тлумачать не слова, а позначенi словами поняття, дають вiдомостi про iсторичних осiб, дiячiв науки, культури, пояснюють факти, явища з найрiзноманiтнiших галузей життя — науки, мистецтва, полiтики, економiки, права i iн. Напр.: Украïнська радянська енциклопедiя» (УРЕ) в 17-ти томах, Украïнська лiтературна енциклопедiя i iн. У фiлологiчних словниках пояснюються слова (ïх значення, походження, написання, вимова тощо). Вiдповiдно до того, як описуються слова, словники бувають рiзних типiв. Один iз найважливiших типiв фiлологiчних словникiв — це тлумачний словник. У ньому пояснюється лексичне значення слова. Найкращим тлумачним словником украïнськоï мови є Словник украïнськоï мови в 11 томах (К., 1970-1980). Важливими є також словники перекладнi, орфографiчнi, орфоепiчнi, етимологiчнi, словники синонiмiв, антонiмiв, омонiмiв, паронiмiв спецiальнi словники, в яких звертається увага на складнi випадки утворення i вживання граматич-них форм слiв (Словник труднощiв украïнськоï мови. — К., 1989). Укладання словникiв — це дуже важлива наукова i просвiтницька справа. Без словникiв неможливо вивчати мову, ïï словникове багатство, норми лiтературноï мови.

ЛексикографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2371


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация