<< Главная страница

ГРАМАТИЧНI РОЗРЯДИ (КАТЕГОРI&IUML;) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2625


ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНI РОЗРЯДИ (КАТЕГОРIÏ) — групи слiв, що видiляються у межах тiєï чи iншоï частини мови i протиставляються за семантикою, а також, як правило, й формально- граматичними та словотвiрними показниками-флексiями, словотвiрними афiксами, особливостями граматичноï сполучуваностi. У межах iменника в украïнськiй мовi традицiйно видiляються такi розряди:
1) конкретнi й абстрактнi (зошит, Донецьк-сум, горе)',
2) iстота й неiстота (агроном, вовк-кущ, озеро) (ряд лiнгвiстiв
розглядають це угруповання як категорiю, оскiльки для неï
є притаманним вираження за допомогою вiдмiнкових закiнчень:
зустрiв товариша / побачив будинок, хоча це й здiйснюється
непослiдовно — вiдсутнє послiдовне розмежування з-помiж
форм жiночого роду: зустрiв дiвчину / побачив хату)
3) власнi й загальнi (Петро, Нiна — дiвчина, хлопець);
4) речовиннi (мед, ситець);
5) збiрнi (учительство, пiхота).
Мають лексико-граматичний подiл на групи й iншi частини мови. Розподiл слiв за лексико-граматичними розрядами важливий для реалiзацiï морфологiчних категорiй (пор., наприклад, вiдношення якiсних та вiдносних прикметникiв до категорiй ступенiв порiвняння). Тому морфологiчний розбiр слова традицiйно починається iз визначення лексико-граматичних розрядiв. Одне й те ж слово звичайно входить одночасно до кiлькох лексико-граматичних розрядiв: учительство -загальна назва, неiстота, конкретне, збiрне значення.

ГРАМАТИЧНI РОЗРЯДИ (КАТЕГОРI&IUML;) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2625


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация