<< Главная страница

ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2375


ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА-закрiплення суспiльною практикою за словом уявлення про певний предмет, явище, стан, дiю, якiсть. Бiльшiсть слiв називають предмети (бандура — украïнський народний музичний iнструмент; млин- споруда, де розмелюють зерно на борошно), ïх ознаки (деревяний — зроблений з дерева; синiй — колiр, середнiй мiж голубим i фiолетовим), кiлькiсть (пять, сорок сiм, тисяча), дiï, процеси (читати-сприймати написане, промовляючи вголос). Такi слова є повнозначними, самостiйними. Службовi частини мови (прийменники, сполучники, частки) не мають лексичного значення. Одне слово може мати кiлька лексичних значень (багатозначнiсть). У такому разi розрiзняють пряме та переносне значення слова. Пряме (основне, головне значення, яке безпосередньо спiввiдноситься з явищами обєктивноï дiйсностi. Напр., слова листоноша, чорний, кипiти мають такi основнi значення:
1. Людина, яка розносить кореспонденцiю.
2. Кольору вугiлля.
3. Вирувати, випарюватися вiдсильного нагрiвання. Пряме значення слова
не залежить вiд контексту. Переносне значення (непряме)
виникає шляхом переносу назв з одного явища дiйсностi на iнше
на основi подiбностi, спiльностi ïх ознак, функцiï. Напр.,
слово чорний має такi переноснi значення:
4. Той, що набув темного кольору: чорний вiд сажi. II
5. Неголовний, допомiжний: чорний хiд.
6. Тяжкий: чорнi думки. Переноснi значення можуть зберiгати образнiсть:
чорнi думки, кипiти люттю. Такi значення закрiпленi у мовi,
фiксуються у словниках.

ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2375


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация