<< Главная страница

КУЛЬТУРА МОВИ (МОВЛЕННЯ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2912


КУЛЬТУРА МОВИ (МОВЛЕННЯ) — умiння правильно говорити й писати, добирати мовно-виражальнi засоби вiдповiдно до мети й
обставин спiлкування. Сучасна наука розглядає культуру мови (мовлення) як:
1) ортологiю, тобто науку про нормативнiсть (правильнiсть) мов-лення;
2) роздiл мовознавства, у якiм усталюються, формулюються нор-ми,
дослiджується стан i якiсть правопису, вимови, формотво-рення,
слововживання i сполучуваностi слiв, а також рiвень володiння ними;
3) роздiл методики мови, у якому основним об'єктом уваги є
звязки мовлення i його розвиток. Культура мови невiддiльна вiд
iншоï фiлологiчноï дисциплiни — стилiстики,
спирається на факти лексикологiï, граматики, iсторiï
мови, мови художньоï лiтератури, теорiï перекладу тощо.
Культура мови — це ще й загальноприйнятий мовний етикет:
типовi формули вiтання, прощання, побажання, запрошення тощо.
Культура мови невидимо, але мiцно переплiтається з нацiонально-
культурною специфiкою мовноï поведiнки. Культура мови
безпосередньо повязана з соцiологiєю i психологiєю не
тiльки в планi вироблення моделей, зразкiв мовноï поведiнки, а
й щодо формування мовноï свiдомостi. Соцiолiнгвiстичнi,
етнопсихологiчнi моменти донедавна не залучалися до сфери культури
мови, котра розглядалася в планi рекомендацiй щодо правильностi
— неправильностi, нормативностi — ненорматив- ностi
висловiв. Культура мови покликана оцiнювати доречнiсть, доцiльнiсть
або недоречнiсть, недоцiльнiсть використання рiзних засобiв мовного
вираження, нормативнiсть мови включає в себе i такi якостi, як
точнiсть, яснiсть, чистоту. Мовi високоï культури властивi не
тiльки названi вище ознаки, а також багатство словника,
рiзноманiтнiсть граматичних конструкцiй, художня виразнiсть, логiчна
стрункiсть. Термiни «мова', мовлення у мовознавствi подаються
як близькi. Мова — система знакiв (звукiв, фонем, слiв,
словосполучень, речень), якi служать засобом спiлкування. Мовлення
ж-спосiб передачi думки через мову (за допомогою, через
посередництво мови). Термiни культура мови, норми мови не тiльки
бiльш вживанi i зручнi, а й, так би мовити, первиннi. Адже й мова
конкретно iснує тiльки в мовленнi. Разом з тим, мовна система,
що має реальне абстрактне iснування, як вiдомо, є
визначальною щодо мовлення як конкретного процесу говорiння певною
мовою.

КУЛЬТУРА МОВИ (МОВЛЕННЯ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2912


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация