<< Главная страница

КОРIНЬ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2502


КОРIНЬ СЛОВА. Кореневий морф є обов'язковою частиною слова, головною частиною слова, яка мiстить у собi основне поняттєве значення. Це спiльна частина спорiднених,слiв. Так, у словах лiсок, лiсник, лiсництво, лiс видiляється корiнь лiс-. Характернi ознаки кореня: 36
1) корiнь позбавлений частиномовного i будь-якого граматичного змiсту;
2) у рядi випадкiв кореневi морфи за звуковим складом збiгаються зi словами {день, рiк, там, сон),
2) семантика кореневих морфiв менш абстрактна, нiж афiксальних;
3) кореневi морфи можуть зустрiчатися у словах з рiзними формами
вiдмiнювання, афiксальнi — у словах з однаковими формами
вiдмiнювання;
4) частотнiсть i регулярнiсть уживання афiксальних морфiв вища, нiж
кореневих;
5) кореневi морфи завжди матерiально вираженi. Афiксальнi можуть бути
нульовими. За здатнiстю сполучатися з афiксами коренi подiляються на
вiльнi i зв'язанi. Вiльними називаються коренi, якi можуть входити
до складу похiдних i непохiдних основ (трав-а. трав-ян-ий. трав-ян-ист-
ии): звязаними називаються коренi, якi функцiонують лише в похiдних
основах (звичка, навичка, звикати, звичний, вiдвикати).

КОРIНЬ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2502


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация