<< Главная страница

Керування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2727


КЕРУВАННЯ-такий рiзновид пiдрядного прислiвного зв'язку, при якому головне слово вимагає певноï вiдмiнковоï форми вiд залежного. Останнє при змiнi головного залишається незмiнним. Залежне слово може бути вираженим будь-якою iменною частиною мови, головним словом може виступати будь-яка повнозначна частина мови:
запiзнати щастя, гiдний подиву, п'ять дiвчат. Керування може бути безприйменниковим (безпосереднiм, прямим) та прийменниковим (опосередкованим, непрямим):
випити води i уважний до людей. За силою звязку мiж головним i залежним словом керування може бути сильним i слабким. Сильним є керування, при якому наявнiсть залежного слова при головному є регулярною й обов'язковою. Сильне керування реалiзується при:
1) перехiдних дiєсловах: зiграти мелодiю;
2) iменниках, що утворенi вiд перехiдних дiєслiв: вишивання
рушника, транспортування вантажу,
3) дiєсловах, прикметниках, якi вимагають пiсля себе регулярних
прийменникiв (вони або повторюють вiдповiднi префiкси, або
визначаються самим змiстом слова: вiдiйти вiд; перейти через):
пiдiйти до батька; найкращий з усiх. Керування може бути одиничним i
подвiйним. Здебiльшого i сильне
(зачекати товариша), i слабке (вишивати голкою) керування є оди- ничним. Iнодi при головному словi закономiрно виступає два керова-
них слова: надiслати пакунок матерi, зєднати мiсто змiстом. Таке керування називається подвiйним. Воно вимагається зде- бiльшого морфологiчною будовою головних слiв (наявнiсть префiксiв на-, за-, до-, об-, у-, з-, ви-, про-), зрiдка особливим змiстом i 94
приналежнiстю головного слова до дiєслiвних груп зi значенням передачi, постачання, взаємодiï: ïï у ^ 11 i ^ розповiдати казку дiтям; завезти до батька вантаж.

Керування orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2727


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация