<< Главная страница

Iменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2613


IМЕННИК — повнозначна вiдмiнювана частина мови, яка означає предмет i виражає це значення за допомогою граматичних категорiй роду, числа i вiдмiнка. Лексичне значення iменникiв досить рiзноманiтне. Вони можуть означати:
1) назви людей: дiвчина, робiтник, Петро;
2) назви тварин: олень, лоша, зубр;
3) назви рослин; яблуня, клен, дуб;
4) назви речей: циркуль, олiвець, гаманець, обценьки;
5) назви явищ: дощ, снiг, туман, марево
6) назви якостей: пильнiсть, хоробрiсть, синь
7) назви кiлькостей: трiйка, пятiрка, сотня
8) назви дiй: будування, сидiння, бiг, завершення;
9) назви почуттiв: горе, бiль, сум, радiсть;
10) назви пiдприємств, установ, органiзацiй: депо, завод, май-
стерня, кооператив, Верховна Рада;
11) географiчнi назви: Карпати, Донецьк, Киïв, вропа, Америка.
Iменники можуть означати власнi i загальнi назви (Микола, Iван i
фабрика, завод), можуть розрiзняти семантику iстот i неiстот (звiр,
бiлка i вiкно, парта), бути конкретними або абстрактними назвами
(яблуко, будинок i хоробрiсть, правда). Такий подiл iменникiв на
власнi i загальнi назви, назви iстот i назви неiстот, конкретнi й
абстрактнi назви здебiльшого вiдносять до лексико-граматичних
(семантичних) категорiй на тiй пiдставi, що кожен тип слiв
характеризується формальним вираженням певного значення (су-
фiкс -iсть та iн. — семантика абстрактностi; знахiдний
вiдмiнок iменни-кiв чоловiчого роду типу тигра, лева, князя, учня
— значення iстоти тощо).

Iменник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2613


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация