<< Главная страница

ГРАМАТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2908


ГРАМАТИЧНI НОРМИ — це вибiр правильного закiнчення вiдмiнкових та особових форм, синтаксичноï форми. Дотримуватись граматичних норм — значить стежити за будовою речення, вислову, фрази. Граматичнi норми визначають правила змiни слiв, зв'язку ïх у реченнi i надають мовi стрункого, осмисленого характеру. Серед граматичних норм видiляють словотвiрнi, морфологiчнi та синтаксичнi норми. Важливе значення граматичних норм у сучаснiй украïнськiй лiте-ратурнiй мовi зумовлене провiдною роллю граматики у збереженнi
стiйкостi мовноï системи, адже утримання процесiв словотворчостi у межах тiєï самоï системи для забезпечення звязку мiж поколiннями здiйснює граматичний ярус мови. У результатi тривалого складного розвитку украïнськоï мови i складних взаємовпливiв мови i ïï вiдгалужень (дiалектiв, говорiв, про-фесiйних сфер мови) у граматичнiй будовi украïнськоï мови немає й на сьогоднi чiткоï однотипностi. Динамiчна картина у сферi грама-тичних норм украïнськоï лiтературноï мови, що спостерiгається ос-таннiм часом, викликана, з одного боку, оживленням багатьох форм, що зумовлено максимальним розширенням i поглибленням сфер функцiонування украïнськоï мови як державноï, з другого боку — нор- малiзацiйними тенденцiями. У нашiй мовi iснують численнi дублетнi граматичнi форми, одна з яких нормативна i завжди бiльш вживана, друга — просторiчна, дiалектна чи застарiла, тобто вужча за сферою вживання, наприклад: штанями — штаньми — штанами. Вироблення граматичних норм украïнськоï мови сьогоднi не пе-ретинає шлях говiрковому мовленню, хоча його вживанiсть перебу-ває у прямiй залежностi вiд рiвня унормованостi та опанування нормами лiтературноï мови. Так, обидвi форми iменника тато у Р. вiдмiнку множини (тат — татiв) за новим правописом є нормативними, хоча нещодавно словоформа татiв вважалася розмовною, нелiтературною.

ГРАМАТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2908


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация