<< Главная страница

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРIЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2593


ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРIЯ — узагальнене граматичне поняття, яке обєднує ряд спiввiдносних граматичних значень, виражених певною системою граматичних форм. Граматична категорiя ґрунтується на двох i бiльше граматичних значеннях. Так, категорiю числа, яке служить для вираження кiлькiсних вiдношень, становлять спiввiдноснi граматичнi ознаки однини i множини. Необхiдною умовою iснування граматичноï категорiï виступає єднiсть значення i його вираження в системi граматичних форм. Категорiя вiдмiнка, наприклад, в украïнськiй мовi обєднує в собi ряд таких спiввiдносних граматичних значень iменних частин мови, як значення, що виражаються формами називного, родового, давального, знахiдного, орудного, мiсцевого i кличного вiдмiнкiв. У кожному конкретному випадку вживання вiдмiнюваного слова типу рукою, ногою, головою спостерiгається наявнiсть у ньому кiлькох граматичних значень, що належать до рiзних граматичних категорiй (у наведених прикладах — iз значень орудного вiдмiнка (категорiя вiдмiнка), жiночого роду (категорiя роду), однини (категорiя числа). Розрiзняються граматичнi категорiï синтаксично виявлюванi (релятивнi), якi вказують перш за все на сполучуванiсть форм у складi словосполучення або речення (рiд, вiдмiнок прикметника тощо) i не- синтаксично виявлюванi (номiнативнi, референцiйнi), якi виражають смисловi узагальнення, якi абстрагованi вiд властивостей, звязкiв i вiдношень позамовноï дiйсностi (вид, час дiєслова), i граматичнi категорiï, якi поєднують ознаки синтаксично виявлюваних i несинтак- сично виявлюваних (число, особа). Граматичнi категорiï подiляються на синтаксичнi та морфологiчнi. Останнi найповнiше опрацьованi в науцi, оскiльки ïх видiлення ґрун- тується на спецiалiзованих системах форм (вiдмiнок, число та iн.), у планi видiлення синтаксичних категорiй наявнi розбiжностi думок, але незаперечним є факт розрiзнення категорiй головних i другорядних членiв речення на формально-граматичному рiвнi, категорiï предикативностi, модальностi тощо.

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРIЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2593


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация