<< Главная страница

ГРАМАТИЧНА ФОРМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2595


ГРАМАТИЧНА ФОРМА — мовний знак, в якому граматичне значення знаходить своє регулярне вираження. У межах граматичних форм засобами вираження граматичних значень є афiкси (закiнчення для граматичних значень вiдмiнка та iн.; суфiкси для граматичних значень виду дiєслова; префiкси для граматичних значень виду дiєслова i под.), характер наголосу (скликати — скликати, розкидати — розкидати, виносити — виносити), сугшетивацiя — змiна основ (пор. витворення форм роду iменника: мати — батько, пiвень — курка; видових пар: брати — взяти, ловити — пiймати), чергування голосних (витерти-витирати i под.) та iн. У морфологiï пiд граматичними формами (морфологiчними формами) маються на увазi регулярнi видозмiни слова певноï частини мови, якi вмiщують комплекс грама-тичних значень (рiчка — рiчки — рiчц i- рiчку — рiчкою — на рiчцi (-а, -и, -I -У. -ою, (на) -i — вiдмiнок, число, рiд), який iнколи називають гра- матема, або одне таке значення. Всi форми змiнюваного слова становлять його парадигму. Слiд розрiзняти синтетичнi граматичнi форми, в яких граматичне значення виражається спецiальним засобом у самому словi (зеленим — чоловiчий рiд, орудний вiдмiнок, однина), та аналiтичнi, що являють собою сполучення повнозначного i службового слова (буду читати — майбутнiй час, хай читає — наказовий спосiб). Така аналiтична форма вважається одним морфологiчним словом.

ГРАМАТИЧНА ФОРМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2595


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация