<< Главная страница

ФРАЗЕОЛОГIЗМИ (ФРАЗЕОЛОГIЧНI ОДИНИЦI) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2396


ФРАЗЕОЛОГIЗМИ (ФРАЗЕОЛОГIЧНI ОДИНИЦI) — нерозкладнi, цiлiснi словосполучення, стiйкi звороти мови, що виражають одне поняття. Напр.: нi пари з уст (мовчати), встати з лiвоï ноги (мати поганий настрiй), як кiт наплакав (мало), клювати носом (дрiмати), як п'яте колесо до воза (зайвий). Фразеологiзми мають ряд ознак, якими вони вiдрiзняються вiд iнших одиниць мови — слiв, словосполучень i речень, хоч вони мають з останнiми немало спiльного. 1. Фразеологiзми мають постiйний лексичний склад. 2. Вони iснують у мовi як готовi одиницi, вiдтворюються у процесi спiлкування. 3. ïх значення цiлiсне, семантично неподiльне, воно не випливає iз значень слiв- компонентiв, що входять до складу фразеологiзмiв. Напр., значення посваритися»не мотивується словами-компонентами фразеологiзму розбити горщика. Значення фразеологiзму, отже, єдине, узагальнене i, як правило, експресивне. 16
Украïнська мова вiдзначається багатством фразеологiï, яка фор-мувалася впродовж вiкiв, поповнювалася з рiзних джерел:
1) приказки, прислiвя, вислови, взятi з народноï мови: про вовка
промова; скiльки вбєш, стiльки в»iдеш
2) вислови з виробничо-побутового життя:
лити воду на чужий млин; сiм раз вiдмiряй, а раз вiдрiж',
2) вислови видатних i вiдомих письменникiв: Кожному рот дере ложка
суха» (Г. Сковорода); «А вiз i нинi там(Л. Глiбов);
«Наша дума, наша пiсня не вмре, не загине» (Т. Шевченко);
*Нам своє робить (П. Тичина);
3) вислови з античноï лiтератури: сади Семiрамiди (розкiшнi,
барвистi картини); ахiллесовап'ята (вразливе мiсце); олiмпiйський
спокiй; пiзнай самого себе;
4) бiблiйнi та євангельськi вислови: берегти, як зiницю ока;
нести хрест; терновий вiнок; хто меч пiднiме, вiд меча загине.
Фразеологiзми украïнськоï мови фiксуються, як i слова, у
словниках. Багато фразеологiзмiв знаходимо у тлумачному Словнику
украïнськоï мови в 11 томах. й спецiальнi словники
фразеологiзмiв, напр., Фразеологiчний словник украïнськоï
мови в 2-х томах, Укра- ïнсько-росiйський i росiйсько-
украïнський фразеологiчний словник
I. С. Олiйника i М. М.Сидоренка та iн.

ФРАЗЕОЛОГIЗМИ (ФРАЗЕОЛОГIЧНI ОДИНИЦI) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2396


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация