<< Главная страница

Фонетика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2425


ФОНЕТИКА (вiд грец. рИопеКкоз — звуковий) — це роздiл науки про мову, який вивчає звукову систему мови. Вона знайомить iз тим, чк утворюються звуки людськоï мови, якi рухи здiйснює мовний апарат людини для утворення кожного звука, вона вивчає властивостi iвукiв, ïх чергування, змiни в мовному потоцi. Фонетика також вивчає склад, наголос, паузи, iнтонацiю. Фонетика вивчає найменшi, неподiльнi одиницi мови. На вiдмiну пiд iнших одиниць мови — морфем (значущих частин слова), слiв, словосполучень i речень — мовнi звуки самостiйного значення не мають. Вимовлюванi вiдокремлено, вони самi по собi нiчого не означають, наприклад: [е], [д], [м]. Але обєднанi у певнiй послiдовностi, цi звуки утворюють слово мед, яке має лексичне значення. Будь-яка iначуща одиниця мови має звукову (матерiальну) форму вираження. Звукова форма мови є основою ïï спiлкування. Саме завдяки тому, що мова має звукову форму, i можливе спiлкування людей. Поза звуковою формою (матерiєю) мова не iснує. Ось чому фонетика як наука має велике значення поряд з iншими мовознавчими дисциплiнами — лексикою, морфологiєю, синтаксисом.

Фонетика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2425


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация