<< Главная страница

ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБIР orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2429


ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБIР — це один iз видiв мовного аналiзу, який полягає в тому, щоб визначити у фонетичному словi кiлькiсть звукiв, позначення ïх буквами, охарактеризувати голоснi i приголоснi, подiлити слово на склади й проаналiзувати ïх. Порядок розбору. 1 Записати слово фонетичною транскрипцiєю.
2. Визначити кiлькiсть звукiв i букв. Пояснити рiзницю в кiлькостi
звукiв i букв (якщо вона є). 25
3. Назвати голоснi, дати характеристику: наголошенi i ненаго- лошенi.
4. Назвати приголоснi, дати характеристику, сонорнi, глухi i дзвiнкi,
твердi i м'якi, губнi, шиплячi.
5. Подiлити слово на фонетичнi склади. Охарактеризувати кожний склад:
вiдкритi i закритi, наголошенi i ненаголошенi. Зразок розбору
Джерельна [джеирел'на]. У словi 8 звукiв, якi позначаються на письмi
10 буквами. Двi букви д i ж позначають один звук [дж], буква ь не
позначає звука, а позначає м'якiсть попереднього
приголосного, тому в словi букв бiльше, нiж звукiв. ïдок]
— приголосний, дзвiнкий, шиплячий, твердий; [еи] —
голосний, ненаголошений; [р] — приголосний, сонорний, твердий;
[е] — голосний, наголошений; [л'] — приголосний,
сонорний, мякий; [н] — приголосний, сонорний, твердий; [а]
— голосний, ненаголошений. У словi три склади: [джеи-рел'-на].
Перший склад [джеи] — вiдкритий, ненаголошений; другий склад
[рел'] — закритий, наголошений; третiй склад [на] —
вiдкритий, ненаголошений.

ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБIР orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2429


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация