<< Главная страница

ФОНЕТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2928


ФОНЕТИЧНI НОРМИ регулюють вибiр акустичних варiантiв фонеми або фонем, якi чергуються, це норми вимови голосних i приголосних звукiв, а також норми наголошування слiв, наприклад, можна говорити [лекц'iйа] — не можна [л'екц'iйа], правильно [час] — неправильно [ч'ас]. Правильна вимова є невiд'ємною ознакою лiтературноï мови, важливим компонентом поняття культури мови. Необхiднiсть установлення i дотримання єдиних фонетичних норм диктується комунiкативними й естетичними завданнями. Як i орфографiчнi помилки, неправильна вимога не тiльки заважає обмiну iнформацiєю, але й свiдчить про низький рiвень культури мовця. Як правило, неправильно вимовляють ненаголошений звук [о] — так зване акання (адна), неправильно вимовляють звуки [дж], [дз] ([хожу], [кукуруза] замiсть [ходжу], [кукурудза]. Вмiння правильно вимовляти окремi звуки, звуковi сполучення, цiлi слова, вмiння наголошувати слова згiдно з нормами украïнськоï лiтературноï мови повинно стати обовязком кожного громадянина. А для цього треба знати основнi риси лiтературноï вимови в украïнськiй мовi.

ФОНЕТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2928


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация